Grå Fluesnapper (Muscicapa striata)

Beskrivelse
Grå fluesnapper er en ret anonym fugl med gråbrune farver og en spag stemme. Den sidder oprejst, ofte på en udgået gren, for derfra at svirre ud og fange insekter. Den har et kraftigt, bredt næb og børster omkring næbroden netop for nemmere at kunne fange insekter i luften. Da det kræver mere energi at fange flyvende end siddende insekter, flyver fluesnapperen gerne længere efter store, mere næringsrige insekter. Disse er imidlertid bedre end de små til at undvige, og her må fluesnapperen opgive jagten efter kort tid. Grå fluesnapper er den mest talrige art af fluesnapper herhjemme.

Levested
Grå fluesnapper er udbredt i hele Europa, det nordligste Afrika og østpå til Centralasien. Den yngler spredt over hele Danmark på lysåbne steder med træer, hvor der er insekter, den kan fange. Den træffes ofte i parker, større haver og sommerhusområder. Reden kan placeres både i huller i træer, i buskads og i bygninger.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Lige fra redebygningen startes, begynder hannen at fodre hunnen. Hunnen investerer derimod al sin energi i ægproduktion, rugning og senere ungeopfostring. Arten har altså en kraftig opdeling af kønsroller. Forår og efterår passeres Danmark af mange skandinaviske ynglefugle, men heller ikke på træk gør grå fluesnapper meget væsen af sig. Overvintringsområderne ligger i tropisk Afrika syd for Sahara.


På fluefangst. © John Larsen

Føde
Grå fluesnapper lever udelukkende af insekter, der fanges i luften. Den muser ofte kortvarigt på kolibriagtig manér under jagten.

Bestandsudvikling
Arten synes at have været i fremgang mellem atlasundersøgelserne i 1970'erne og 1990'erne, hvor antallet af ynglefund steg med 30 %. Spredningen har været særlig udtalt i Jylland. Indekset for bestandstætheden svinger meget, men det antyder en tilbagegang i de senere år. Dette kan dog også skyldes artens anonymitet og dermed et relativt lille datasæt.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Grå Fluesnapper i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 23-25,5 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 13-19 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 12-14 dage
Ungetid: 12-15 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 7000
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 2
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 135
Sidste måned: 443

Forrige artLink til denne sideNæste art