Lille Fluesnapper (Ficedula parva)

Beskrivelse
Den lille fluesnapper er den mindste af vore fluesnappere, på størrelse med gransangeren. Et godt kendetegn i alle dragter er den mørke hale med hvide sider ved haleroden i stil med en stenpikker. Dette T-mønster kan bl.a. iagttages, når fuglen sidder på en gren og spejder efter insekter, idet den ofte rejser halen. Hannen får efter et par år en karakteristisk orange strube, der står i kontrast til det blågrå hoved. Ellers er fuglen ret anonym med brun overside og vinger og lys underside.

Levested
Den lille fluesnapper yngler i Østeuropa og Rusland og i et bælte gennem hele Sibirien. Hovedbestanden er i Rusland og Sibirien, men arten er også talrig i Rumænien, Ukraine, Hviderusland og de baltiske lande. Danmark ligger på nordvestgrænsen af udbredelsesområdet. Den er en yderst sjælden ynglefugl herhjemme; der er kun gjort få ynglefund, siden den første gang blev fundet ynglende i 1941. Arten yngler fortrinsvis i ældre, åben løvskov med rig undervegetation og med forekomster af vand, men den kan også yngle i blandskov. De danske ynglefund er gjort i Nord- og Østjylland, på Sjælland og på Bornholm, fortrinsvis i åbne, parkagtige løvskove.


Gammel han. © Mikkel Holck

Den lille fluesnapper overvintrer i Pakistan, Indien og Sydøstasien. Forårstrækket, der også fører nogle fugle ind over Vesteuropa, er normalt større end efterårstrækket og mere koncentreret. Flest fugle ses i anden halvdel af maj i forbindelse med østlig eller sydøstlig vind, hvor den uden sammenligning bedste lokalitet for arten i Danmark er Christiansø.

Føde
Den lille fluesnapper lever fortrinsvis af insekter og andre mindre hvirvelløse dyr. Biller og edderkopper udgør en væsentlig del af føden. Føden fanges især i træernes løv, men også i flugten på fluesnappermaner, hvor den flyver efter byttet fra en gren, eller på jorden. Om efteråret kan bær også indgå i føden, og i tilfælde af dårligt vejr kan ungerne blive fodret med frø.


Ungfugl om efteråret. © Klaus Malling Olsen

Bestandsudvikling
Det første sikre fund af lille fluesnapper stammer fra 1941, hvor der blev fundet to ynglepar i Kongelunden på Amager. Siden er der gjort lidt over 10 sikre ynglefund herhjemme. Den østeuropæiske og russiske bestand vurderes som stabil.


Forekomsten af Lille Fluesnapper i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Mikkel Holck

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 18,5-21 cm
Længde: 11,5 cm
Vægt: 8-13 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1
Ungetid: 11-15 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 1
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NA
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 82
Sidste måned: 278

Forrige artLink til denne sideNæste art