Hvidhalset Fluesnapper (Ficedula albicollis)

Beskrivelse
Den hvidhalsede fluesnapper er på størrelse med broget fluesnapper og ligner ved en umiddelbar betragtning denne til forveksling. Hannen med sin sort-hvide fjerdragt kendes fra den brogede fluesnapper-han på det hvide halsbånd, der går helt om i nakken, mens hunnen med sin brun-hvide fjerdragt har en ekstra hvid vingeplet, der når næsten ud til vingens forkant. Desuden er den brune farve på ryggen gråtonet om foråret. De to arter er så nærtbeslægtede, at der ofte optræder hybridformer mellem dem. Sangen adskiller sig markant fra den brogede fluesnappers, som det ofte er tilfældet ved nærtbeslægtede arter, der ligner hinanden, men hos de få hvidhalsede fluesnappere i Skandinavien synger hannerne interessant nok ofte som hannerne af broget fluesnapper, som de har lært sangen af.

Levested
Hvidhalset fluesnapper er udbredt i Central- og Østeuropa og Rusland østpå til Volga. De største bestande forekommer i Ukraine, Rumænien og Rusland. Artens nordøstligste bestand, der er den, som er tættest på Danmark, lever på Öland og Gotland. Hvidhalset fluesnapper er hulruger ligesom broget fluesnapper og yngler i løvskov og frodige haver og parker. Herhjemme er der gjort to ynglefund i 1986 og 1994 i Nordsjælland; det ældste par havde ynglesucces. I begge tilfælde var der tale om blandingspar mellem en hvidhalset fluesnapper-han og en broget fluesnapper-hun.


Han. © John Larsen

Den hvidhalsede fluesnapper overvintrer på savannen i det sydøstlige Afrika. Den optræder herhjemme under forårstrækket i maj, men sjældent, eftersom hovedparten af de svenske fugle trækker øst om Danmark. I overensstemmelse med trækretningen observeres de fleste fugle på Christiansø, mens den også af og til iagttages på Sjælland, Møn og Bornholm. Der er kun nogle ganske få efterårsfund herhjemme fra Christiansø.

Føde
Hvidhalset fluesnapper lever primært af insekter. Føden fanges typisk på fluesnappermanér ved at fuglen flyver ud fra en gren og snapper byttet i luften. Tilpasset denne fangstmetode er den som andre fluesnappere udstyret med et kort, bredt næb, der er omgivet af stive børster ved næbroden. Den tager dog også føden på træernes grene eller på jorden. Ungerne fodres gerne med sommerfuglelarver.

Bestandsudvikling
I det vestlige grænseområde for artens udbredelse, f.eks. i Sydtyskland, er arten i tilbagegang, men i kerneområderne er arten stabil eller i fremgang. Herhjemme er der store svingninger i antallet af trækobservationer fra år til år.


Forekomsten af Hvidhalset Fluesnapper i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 22,5-24,5 cm
Længde: 13 cm
Vægt: 10-14 g
Kuldstørrelse: 5-8 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 12-13 dage
Ungetid: 13-16 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NA
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 17
Sidste måned: 144

Forrige artLink til denne sideNæste art