Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca)

Beskrivelse
Broget fluesnapper er en lille, kompakt spurvefugl med relativt kort hale, der ofte ses når den fra en gren jager flyvende insekter i luften. Hannen er enten sort eller skifergrå på ryggen og hovedet med to hvide pandepletter, markant hvide tegninger på de mørke vinger og helt hvid underside. Hunnen er gråbrun, hvor hannen er mørk, og mangler de hvide pandepletter. Efter fældningen i juli-august kommer hannen til at ligne hunnen, men hannen kendes på sin sorte hale. Sangen kan minde om lyden fra en rusten trillebør.

Levested
Broget fluesnapper yngler i haver, parker og løvskove i Nordeuropa, det vestlige Storbritannien, dele af Frankrig og Spanien samt i det nordlige Rusland og vestlige Sibirien. I Danmark yngler broget fluesnapper almindeligt på Øerne og i Østjylland frem til løvskovens vestgrænse langs israndslinien.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Arten er hulruger og yngler gerne i redekasser. Den konkurrerer ofte med musvitter om redepladser. Til trods for at den er mindre end musvitten, kan den dræbe musvitten og overtage dens redeplads, eller hunnen kan på meget kort tid bygge en rede oven på musvittens, så musvitten forlader sin rede. Når æglægningen har fundet sted, forlader hannen ofte sin mage og flyver flere kilometer bort til et nyt redested, hvor den tiltrækker en ny hun og parrer sig med hende. Herefter vender hannen almindeligvis tilbage til den første hun og hjælper med fodringen af det første kuld unger.
Broget fluesnapper forlader ynglepladsen i august-september og trækker først til Spanien eller Portugal, hvor den opretter et midlertidigt territorium. Her søger den føde før den fortsatte rejse over Sahara til overvintringsområdet i tropisk Afrika.


Han. © John Larsen

Føde
Føden består hovedsageligt af insekter, der fanges i luften. Ynglefuglene tager også sommerfuglelarver. I sensommeren og under trækket indtages frugter og frø i mindre mængde.

Bestandsudvikling
Bestanden af broget fluesnapper er præget af årlige svingninger, som det hyppigt er tilfældet for langdistancetrækfugle. Generelt er arten gennem de seneste årtier aftaget i Vestjylland, hvorimod den er tiltaget mærkbart i Østjylland op til det østlige Vendsyssel. Det kan hænge sammen med, at flere spættearter også er ekspanderet i området, hvad der fremmer redemulighederne for broget fluesnapper. Ynglebestanden har været i en markant tilbagegang siden slutningen af 1970’erne, og tendensen er desværre forsat nedadgående


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Broget Fluesnapper i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Tage Stampe


Hun. © Benny Gensbøl

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 21,5-24 cm
Længde: 13 cm
Vægt: 9-15 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-8 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 12-13 dage
Ungetid: 16 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 8000
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 33-50%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 84
Sidste måned: 404

Forrige artLink til denne sideNæste art