Skægmejse (Panurus biarmicus)

Beskrivelse
Skægmejsen er en lille mejselignende fugl med meget lang hale. Den lever udelukkende i rørskov. Hannen har gråt hoved med sort skægstribe, mens hale, ryg og vinger er kanelbrune. Hunnen mangler skægstriben og er mere afdæmpet i farverne, mens ungfuglene er strågule med sort rygstribe og sorte halesider.
Skægmejsens reproduktionsevne er bemærkelsesværdig. Den kan nå at opfostre 3-4 kuld unger om året, og ungerne fra det første kuld kan allerede yngle samme sommer. Da skægmejsen er følsom over for frost, kan kraftige bestandsnedgange i kolde vintre rettes op de følgende år.

Levested
Skægmejsen yngler spredt og ofte meget lokalt i Europa og desuden i Centralasien. Der har været store ændringer i forekomsten af levesteder i Europa gennem det 20. århundrede. I Jylland yngler skægmejsen hovedsageligt ved de vestjyske fjorde og i Vadehavsområdet. Vejlerne har langt den største ynglebestand herhjemme. På øerne yngler den derimod ofte ved søer og moser i indlandet.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOF's landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Skægmejsen er standfugl, men i visse år kan en lokal bestand foretage en udvandring, særligt om efteråret, f.eks. pga. fødemangel, hvis bestanden er øget kraftigt, eller hvis rørskoven forsvinder.


Han. © John Larsen

Føde
Om sommeren lever skægmejsen næsten udelukkende af insekter, som den fanger i rørskoven. Om vinteren lever den derimod af frø fra tagrørene. Flokke af skægmejser kan ses strejfe om på jagt efter rørskov med rigelige mængder af frø. Da frøene er sværere at fordøje end insekter, ændrer skægmejsens mave karakter om efteråret. Den bliver mere muskuløs, så den kan formale frøene. Ligeledes æder den småsten og stykker af sneglehuse, som bidrager til at formale frøene i kråsen.

Bestandsudvikling
Skægmejsen begyndte først at yngle i Danmark i sidste halvdel af 1960'erne i forbindelse med en masseudvandring af skægmejser fra de hollandske rørskove. Antallet af ynglende fugle har svinget markant, især afhængigt af vintertemperaturen. De seneste 15 år har bestanden været i meget stor fremgang, og kan i Københavnsområdet f.eks. ses på Vestamager, i Utterslev mose og ved Gentofte sø.


Han og hun. © Johnny Laursen


Forekomsten af Skægmejse i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 16-18 cm
Længde: 11 cm
Vægt: 12-18 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-7 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 12-13 dage
Ungetid: 9-12 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 2000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 107
Sidste måned: 256

Forrige artLink til denne sideNæste art