Sumpmejse (Poecile palustris)

Beskrivelse
Sumpmejsen er en lille gråbrun mejse med en skinnende sort hætte og en sort hagesmæk. Dens tidligere navn er gråmejse, som refererer til den grå underside. Sumpmejsen er på størrelse med blåmejsen og fyrremejsen. Den kan forveksles med fyrremejsen, men har mindre hagesmæk end denne. Dens kald er også markant anderledes, nemlig et eksplosivt pitschu, et gentaget tchiu-tchiu-tchiu og et hurtigt psitche-che-che.

Levested
Sumpmejsen har to isolerede bestande, en europæisk og en østasiatisk. I Europa finder man den i det sydlige Skandinavien, Vest-, Mellem- og Østeuropa samt videre østpå til det vestlige Rusland og det nordlige Tyrkiet. I Danmark er sumpmejsen en almindelig fugl, som især er knyttet til ældre løvskov med rig underskov. Således er der områder i Vestjylland, hvor arten ikke forekommer. Den findes heller ikke på Bornholm, hvad der har at gøre med dens ringe mobilitet. Sumpmejsen har en forkærlighed for de mere fugtige dele af skovene, f.eks. er den almindelig i ellesumpe. Sumpmejsen kan også finde på at yngle i store, gamle villahaver.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Sumpmejsen er udpræget standfugl, og ikke engang ungfuglene bevæger sig langt fra deres klækningssted - kun op til én kilometer!

Føde
Sumpmejsen lever af insekter og edderkopper om sommeren og frø på de øvrige årstider. I modsætning til de andre mejser fra løvskoven hamstrer sumpmejsen i stor stil, især bog og agern. De gemmes i hulrum i træernes bark. Sumpmejsen har en veludviklet hukommelse, og den finder således de fleste af maddepoterne igen.


© Klaus Dichmann

Bestandsudvikling
Bestanden af sumpmejse er blevet reduceret siden 1980. Således blev bestanden næsten halveret op gennem 80'erne og 90'erne. Kolde vintre og fødetilgængeliged har formodentlig været de primære bestandsregulerende faktorer. I årene efter århundredskiftet med milde vintre er bestanden atter begyndt at vokse. Den europæiske bestand er som helhed ganske stabil.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Sumpmejse i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Klaus Dichmann

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 18-19,5 cm
Længde: 11,5 cm
Vægt: 9-12 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 6-8 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13 dage
Ungetid: 16-18 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 13000
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: 25-50%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 229
Sidste måned: 482

Forrige artLink til denne sideNæste art