Fyrremejse (Poecile montanus)

Beskrivelse
Fyrremejsen er meget svær at skelne fra sumpmejsen på udseendet. Den har normalt en lidt større sort hagesmæk, ligesom hætten er matsort, hvor den voksne sumpmejses hætte er glinsende sort. Den race af fyrremejsen, der optræder i det øvrige Skandinavien, har grå overside og hvidere kinder, mens de vesteuropæiske fugle, der er kommet til Jylland sydfra, har brun overside og grålige kinder som sumpmejsen. Navnet fyrremejse er dækkende for den skandinaviske race, der bliver fortrængt af sumpmejsen fra løvskov til fyrreskov, mens fyrremejserne i det sydlige Jylland optræder i løv- og blandskov. Fyrremejsen fik imidlertid sit danske navn, før den optrådte som ynglefugl herhjemme. Fyrremejsen kendes bedst fra sumpmejsen på sit kald.

Levested
Fyrremejsen lever i Europa og østpå i et bredt bælte gennem Asien til Stillehavskysten og Japan. I Europa er den ret udbredt, men mangler eller er fåtallig i dele af Sydeuropa, bl.a. mangler den helt i Spanien og Portugal. Den mangler også i Irland og Island.
Herhjemme yngler den i den sydlige del af Jylland, hvor den foretrækker løv- og blandskove på mager jord, f.eks. pile- og birkekrat, eller på gamle hedearealer, der er tilgroet med løvtræer.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Fyrremejsen er en udpræget standfugl, men den strejfer af og til længere væk fra yngleområdet, end sumpmejsen har for vane.

Føde
I ynglesæsonen lever fyrremejsen hovedsagelig af insekter, mens den uden for ynglesæsonen især lever af frø og bær. Den optræder kun sjældent på foderbrættet.


© Hans Henrik Larsen

Bestandsudvikling
Det første danske ynglefund er fra Gribskov i 1977, men siden er arten ikke dokumenteret som ynglefugl på Øerne. Det har formentlig drejet sig om fugle, der er kommet fra Sydsverige, hvor arten er almindeligt forekommende. I 1981 forelå det første sikre ynglefund i Sønderjylland efter år med mange spredte iagttagelser af arten. Under atlasprojektet 1993-96 var der en del ynglefund i Sønderjylland, bl.a. i Frøslev Plantage og de omkringliggende moser. Registreringer af fyrremejsen i DOFbasen i begyndelsen af det 21. århundrede tyder på, at arten langsomt ekspanderer nordpå i Jylland.


Forekomsten af Fyrremejse i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Klaus Malling Olsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 17-20,5 cm
Længde: 11,5 cm
Vægt: 9-12 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 6-9 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13 dage
Ungetid: 18 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2018: 500
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: Over 100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NT
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 277
Sidste måned: 250

Forrige artLink til denne sideNæste art