Topmejse (Lophophanes cristatus)

Beskrivelse
Topmejsen er en meget karakteristisk mejse med sin sort- og hvidspættede top og den sort-hvide hovedtegning. Fjerdragten er i øvrigt karakteriseret ved en mørkt gråbrun overside og en lysegrå underside.

Levested
Topmejsen yngler kun i Europa, dog så langt østpå som til de nordlige Uralbjerge. I Europa er den udbredt i de fleste lande, men den forekommer ikke på de nordligste breddegrader og i en stor del af det sydøstligste Europa. Den findes således ikke på Island, i Irland eller Italien. I Danmark er topmejsen en almindelig ynglefugl i Jylland og på Fyn, hvor den yngler i nåleskov, gerne ældre fyrrebevoksninger. Eftersom større bælter og sunde udgør stærke spredningsbarrierer, mangler topmejsen helt øst for Storebælt.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

I modsætning til andre mejser udhugger topmejsen selv sine redehuller. Det er hunnen, som forestår denne opgave, og det er ligeledes hende, der står for udrugningen af det 4-6 æg store kuld. Kuldet er i øvrigt det mindste blandt mejserne. Topmejserne er standfugle, som opholder sig inden for deres territorium året rundt.

Føde
Insekter, edderkopper og granfrø står på topmejsens menu. Disse fødeemner hamstres i stor udstrækning om efteråret, hvor føden er rigelig, og gemmes f.eks. i revner i barken rundt omkring på territoriets træer.


© Gerner Majlandt

Bestandsudvikling
Tilplantningen af de danske heder og klitter med nåletræer resulterede i, at topmejsen indvandrede i Sønderjylland fra Nordtyskland i slutningen af 1800-tallet. Op gennem de første årtier af 1900-tallet spredte arten sig til det meste af Jylland og fra 1920'erne også til Fyn. Fra omring 1980 har bestanden været ret stabil ligesom den europæiske bestand generelt.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Topmejse i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Jan Petersen


© Tage Stampe

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 17-20 cm
Længde: 11,5 cm
Vægt: 10-13 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-8 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13-15 dage
Ungetid: 16-20 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2018: 11179
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 50-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NT
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 169
Sidste måned: 183

Forrige artLink til denne sideNæste art