Sortmejse (Periparus ater)

Beskrivelse
Sortmejsen er en lille, buttet mejse, som let kan kendes på sin grå ryg, beigefarvede underside og den lange hvide nakkeplet i den sorte hætte. Sortmejserne bevæger sig hurtigt rundt i toppen af fyrretræerne og på de yderste grene, hvor de større mejser ikke kan færdes, ofte sammen med fuglekonger.

Levested
Sortmejsen forekommer i Europa, det nordligste Afrika, Mellemøsten og i et bælte tværs over Rusland og Centralasien til Stillehavskysten og Japan og sydpå til Kina. Sortmejsen yngler i de fleste europæiske lande, men ikke i det nordligste Skandinavien. I Danmark yngler sortmejsen i hele landet med de største tætheder i de nåleskovsdominerede dele af landet, nemlig Vest- og Nordjylland. De store statslige nåleplantager i Midtjylland betyder, at arten også forekommer talrigt her. Den yngler i træhuller, men kan også yngle i musehuller eller mellem trærødder.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

Som udgangspunkt er sortmejsen standfugl, men den er mere mobil end de andre mejser. Således ser man næsten årligt trækbevægelser hos de skandinaviske fugle - til tider i invasionsagtigt omfang. I sådanne invasionsår kan man være heldig at se store flokke af sortmejser på trækstederne, og fuglene dukker også gerne op på steder, hvor man ellers normalt ikke ser dem.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Sortmejsen lever især af insekter, edderkopper samt frø af gran og fyr. Sortmejsen hamstrer disse fødeemner i stor stil, og den begynder allerede i sensommeren.


© Ulrik Bruun

Bestandsudvikling
I perioden 1976-1982 gik bestanden tilbage, ikke mindst i forbindelse med den ekstremt kolde vinter 1981-1982. Siden har udviklingen været præget af ret store fluktuationer. Den europæiske bestand er som helhed stabil, selv om der er tilbagegang i visse områder som følge af skovdød. I Tyskland og Storbritannien er der sågar en samlet fremgang at spore.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Sortmejse i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Ulrik Bruun

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 17-21 cm
Længde: 11,5 cm
Vægt: 8-10 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 7-11 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 14 dage
Ungetid: 16-19 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 90000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 293
Sidste måned: 358

Forrige artLink til denne sideNæste art