Musvit (Parus major)

Beskrivelse
Musvitten er den største af vore mejser, og den der optræder på de mest forskellige levesteder. Den er en af vores mest almindelige ynglefugle. Den kendes fra de øvrige mejser på sit sorte hoved med hvide kinder og gult bryst med bred sort længdestribe. Sangen er metallisk og kan minde om den lyd, der fremkommer når man filer på en sav. Navnet musvit er et forsøg på at gengive fuglens sang.

Levested
Musvittens geografiske udbredelse er betydelig. Den forekommer i hele Europa, bortset fra Island. Desuden optræder den i Nordafrika, Rusland og store dele af Asien, vestpå til Japan.
I Danmark forekommer den overalt, men sparsomst i den vestlige del af landet. Det hænger sammen med, at den foretrækker løvskov, hvor den lettest kan finde redehuller og føde, eller parcelhushaver, hvor den gerne går i redekasser.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

Uden for yngletiden strejfer musvitterne om i flokke, af og til sammen med andre mejser. Der er en udbredt hakkeorden i flokken. Hanner dominerer over hunner, og voksne fugle dominerer over ungfugle. Desuden har hanner med en bredere bryststribe højere status end hanner med en smallere bryststribe. Når der er knaphed på føde, er det højstatusfuglene, der spiser først. Det sker, at ungfugle udsender et alarmkald ved foderbrættet, uden at der er fare på færde. Det resulterer i, at de andre musvitter søger ly, hvorved der er fri adgang til føden.
De fleste danske musvitter er standfugle, mens et fåtal trækker vestpå om vinteren. Om foråret og om efteråret trækker en del nordskandinaviske og russiske fugle gennem Danmark.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Uden for ynglesæsonen er bog det almindeligste fødeemne for musvitter, der lever i løvskov, mens musvitter, der lever i haver, gerne spiser talg eller madrester på foderbrættet. Ungerne fodres med insektlarver.


© Jan Skriver

Bestandsudvikling
Bestanden af musvitter har udvist en stor stabilitet gennem de seneste årtier. Kolde vintre synes at have mindre betydning for bestanden, end om det har været et godt oldenår, dvs. om der er tilstrækkelige mængder af føde.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Musvit i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen


© Ulrik Bruun

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 22,5-25,5 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 16-21 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-11 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 12-14 dage
Ungetid: 19-21 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 700000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 235
Sidste måned: 658

Forrige artLink til denne sideNæste art