Korttået Træløber (Certhia brachydactyla)

Beskrivelse
Korttået træløber ligner sin mere almindelige slægtning, træløberen, så meget, at det er vanskeligt at skelne dem fra hinanden i felten alene på deres udseende. Den korttåede træløber har, som navnet siger, en kortere bagtå, men det er umuligt at anvende ved feltbestemmelse. Desuden er undersiden mørkere. Begge arter er mejsestore, brunlige fugle med et langt, tyndt, krumt næb, som de bruger til at fange insekter med i træernes bark. De har et karakteristisk bevægelsesmønster, der har givet arterne navn, hvor de løber i spiraler op ad træernes stammer eller på grenene; altid med hovedet opad i modsætning til spætmejsen. De to arter adskilles bedst på deres stemmer. Den korttåede træløbers sang har et tretonet, stigende forløb tit-tit-titterit, mens kaldet er et klart, gentaget tyt-tyt-tyt.

Levested
Korttået træløber er udbredt i store dele af Europa med Danmark som nordgrænse, det nordvestlige Afrika og østpå til Sortehavet. Den forekommer ikke på De Britiske Øer. I Danmark har den bredt sig fra Sønderjylland længere nordpå til Østjylland, f.eks. til skovene ved Vejle, og østpå til Fyn og Langeland. Også i Københavnsområdet, bl.a. i Jægersborg Dyrehave, Frederiksberg Have og i Søndermarken, findes den nu som ynglefugl. Den foretrækker at yngle i parker med ældre træer med knudret bark, specielt eg, men f.eks. i Sønderjylland yngler den også i løvskov, blot der er mange ældre træer. Korttået træløber og træløber konkurrerer om territoriet, hvor de forekommer sammen. Korttået træløber søger oftere end træløber føde på træernes grene, men forskellen er ikke så markant, at de kan sameksistere. Der kan optræde heftige luftkampe om territoriet mellem dem om foråret.


Udbredelseskort baseret på rapporteringer via DOFbasen i perioden 2002-05. Åbne cirkler angiver lokaliteter, der kun har haft fund uden for yngletiden.

Den korttåede træløber er standfugl, men den strejfer en del, specielt efter ynglesæsonen. Dette kan være medvirkende til artens spredning i Danmark i de seneste årtier.

Føde
Den korttåede træløber lever hele året hovedsagelig af insektlarver og pupper samt edderkopper, som den piller ud af træernes bark med sit tynde, spidse næb.


© John Larsen

Bestandsudvikling
Den korttåede træløber er nyindvandret i Danmark fra Tyskland. Det første ynglefund forekom på Als i 1946. Der var en pæn bestand i Sønderjylland, f.eks. i skovene ved Åbenrå, under Atlasprojektet 1993-96, og i Jylland var den ekspanderet nordpå til Århus, Randers og Djursland. På Fyn og Langeland var den ligeledes blevet udbredt i 1990’erne. Efter årtusindskiftet er den blevet mere talrig på Sjælland. I to på hinanden følgende hårde vintre i midten af 80’erne gik arten kraftigt tilbage i Østjylland, men de milde vintre i 90’erne har været befordrende for artens ekspansion, der er enestående for Europa.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Korttået Træløber i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 17-20,5 cm
Længde: 12,5 cm
Vægt: 8-12 g
Kuldstørrelse: 6-7 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 15 dage
Ungetid: 16-17 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 1500
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 77
Sidste måned: 209

Forrige artLink til denne sideNæste art