Pirol (Oriolus oriolus)

Beskrivelse
Pirolen er lidt mindre end en solsort. Hannen er meget iøjnefaldende, lysende gul med sorte vinger og hale. Den ligner en tropisk fugl med sin farvepragt og kan ikke forveksles med nogen anden dansk fugl. Enkelte hunner ligner hannen, men de fleste hunner og de unge hanner er mere diskrete med en grønlig overside, stribet lys underside og varierende grader af gult på bug og kropssider. Begge køn har et kraftigt, rødt næb. Både han og hun deltager i udrugningen af æggene, selv om det ellers er almindeligt blandt arter, hvor hannerne er mere iøjnefaldende end hunnerne, at hunnerne alene står for udrugningen. Det kan hænge sammen med, at pirolen anbringer sin rede som en hængekøje i trækronerne, hvor også hannen er svær at se i det tætte løv, især i sollys. Både det danske og det videnskabelige navn er dannet som en efterligning af pirolens sang, et kraftigt fløjt, der kan gengives som or-i-ol.

Levested
Pirolen yngler i Europa og det nordvestligste Afrika og østpå til det centrale Asien. I Europa er den vidt udbredt, men fraværende i det meste af Skandinavien og på De Britiske Øer. Danmark ligger på artens nordvestgrænse, og den yngler nu kun meget fåtalligt, efter årtusindskiftet kun på Øerne. Herhjemme foretrækker pirolen kystnære skove med højstammede løvtræer og en kraftig underskov. I Europa finder man den ofte i ege- og poppelskove, både på fugtig bund ved sø- og flodbredder og i åben skov på skråninger.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

De europæiske piroler overvintrer i tropisk Afrika syd for Sahara. Ynglesæsonen er kort. De fleste dansk ynglefugle ankommer sidst i maj i forbindelse med vind fra sydøst og høje temperaturer, og de trækker bort igen allerede i juli og august.

Føde
I ynglesæsonen lever pirolen af store insekter og deres larver, især sommerfugle, humlebier og oldenborrer. I vinterkvarteret og på trækket tager den også frugter og bær.


Hanner. © Jens Kristian Kjærdgård

Bestandsudvikling
Pirolen er indvandret sydfra i 1850’erne til Sønderjylland og i 1870’erne til Lolland-Falster. Fra disse områder spredte den sig til Fyn, Langeland og Sydsjælland og senere til resten af Øerne og Sydøstjylland. I atlasprojektet 1971-74 blev bestanden opgjort til 200-400 par, mens den i 1993-96 kun blev sat til 75-100 par. Efter årtusindskiftet er den yderligere aftaget markant til under 10 par årligt, koncentreret i den sydøstligste del af landet. I 2005 og 2006 ynglede den på Æbelø.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Pirol i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Gordon Langsbury

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 44-47 cm
Længde: 24 cm
Vægt: 65-67 g
Ynglealder: 2-3 år
Kuldstørrelse: 3-4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 14-15 dage
Ungetid: 14-15 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 8-11
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: CR
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 259
Sidste måned: 435

Forrige artLink til denne sideNæste art