Rødrygget Tornskade (Lanius collurio)

Beskrivelse
Rødrygget tornskade har, ligesom de andre tornskader, et kroget, rovfuglelignende næb. Hannen er, som navnet siger, rødrygget. Den har grå isse og nakke og sort øjenmaske. Hunnen er gråbrun og mere uanselig.

Levested
Arten lever i det meste af Europa med nordgrænse i det sydlige Skandinavien, og østover til det vestlige Sibirien og Kasakhstan.
I Danmark er den især udbredt i de østlige egne, hvor der generelt er varmere og mere tørt end i vest. Rødrygget tornskade er den almindeligste af de to ynglende danske tornskadearter, med en samlet ynglebestand som ved årtusindskiftet antoges at ligge mellem 1500 og 3000 par.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Rødrygget tornskade lever i åbne områder med enkeltstående buske og træer, hvorfra den kan holde udkig efter byttedyr. Derudover findes den også hyppigt i skovlysninger, hvor der findes mange insekter. Den største bestandstæthed findes i Frøslev Plantage i Sønderjylland. Om vinteren trækker arten væk fra Danmark og overvintrer i det sydlige Afrika.

Føde
Ligesom for andre tornskaders vedkommende består føden af insekter, gnavere og småfugle, som opdages fra en udkigspost i toppen af buske og træer. Ved fødeoverskud hamstres ivrigt, og de overskydende byttedyr gemmes ved at tornskaden spidder dem på torne, jævnfør navnet tornskade.


Rødrygget tornskade han. © Ulrik Bruun

Bestandsudvikling
Antallet af danske ynglepar har formentligt været stabilt gennem de senere år, men artens bestandsudvikling kendes ikke særlig godt, da den p.g.a. sit sene yngletidspunkt ikke dækkes optimalt af punkttællingsprojektet. Der er dog tale om en fremgang i Vestdanmark og en tilsvarende tilbagegang i øst. Rødrygget tornskade er favoriseret af tørre, varme somre, som der har været relativt mange af de seneste år. Tilbagegangen østpå formodes hovedsageligt at skyldes ødelæggelse af dens levesteder. Bevaring af ugødskede og usprøjtede enge og overdrev, som er en trængt naturtype i Danmark, vil være gavnligt for arten. Udbredelsesområdet er indskrænket betragteligt i Vesteuropa i de senere årtier, sandsynligvis som følge af habitatødelæggelse, men også klimatiske ændringer i løbet af det 20. århundrede har haft betydning for nedgangen. I Storbritannien med dets atlantiske klima er arten nu på kanten af at uddø.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Rødrygget Tornskade i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Poul Reib


Hun. © John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 24-27 cm
Længde: 17 cm
Vægt: 22-47 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13-16 dage
Ungetid: 14 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 1500
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 2
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 248
Sidste måned: 528

Forrige artLink til denne sideNæste art