Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor)

Beskrivelse
Den meget sjældne gæst rosenbrystet tornskade er lidt mindre end stor tornskade, som den ligner meget. Som navnet siger, er bryst og bug dog lyst rosafarvet på de voksne fugle, men den sorte pande er det bedste kendetegn. Hovedet er relativt større og mere rundt end på stor tornskade, og den hvide vingeplet er større.

Levested
Rosenbrystet tornskade yngler i Europa og i Asien østpå til det vestligste Sibirien og det nordvestligste hjørne af Kina. I Europa forekommer den i Øst-, Central- og Sydeuropa med langt de største forekomster mod øst, specielt i Rusland, Tyrkiet og Rumænien. Arten yngler fortrinsvis i varme og tørre, åbne kulturlandskaber som lunde, frugtplantager og -haver samt marker med lav vækst som kartoffel- og melonmarker. Der kræves også spredte, høje træer til anbringelse af reden. Den rosenbrystede tornskade overvintrer i det sydlige Afrika.


© Klaus Dichmann

Rosenbrystet tornskade er en meget sjælden træk- og sommergæst herhjemme. Der er frem til og med 2011 kun observeret 47 individer, spredt over de fleste dele af landet. Arten er iagttaget mellem maj og september med flest fund i juni. Det ældste kendte fund er fra Møn i 1828.


© Jens Søgaard Hansen

Føde
Rosenbrystet tornskade æder i overvejende grad insekter som græshopper, biller og sommerfuglelarver, men den tager også edderkopper. Mus og småfugle hører til sjældenhederne på menuen. Den jager alene eller i par og benytter et udsigtspunkt i mindst et par meters højde, såsom en gren på et træ eller en elledning. De fleste insekter tages på jorden, men i godt vejr kan den også fange byttet i flugten. Det er ikke så ofte, at den spidder byttet til senere fortæring, som ellers er typisk tornskadeadfærd.

Bestandsudvikling
I løbet af det 20. århundrede er den europæiske bestand af rosenbrystet tornskade indskrænket betragteligt, både hvad angår udbredelsesområde og antal. Den anslås i dag at rumme max. 320.000 individer. I løbet af århundredet er arten uddød i Vesteuropa og flere centraleuropæiske lande som Schweiz og Tjekkiet, og i Spanien og Frankrig er der kun isolerede bestande på knap 50 par tilbage. I Asien ser arten ud til at være almindelig, men præcise informationer mangler. Fra optællinger i vinterkvarteret i det sydlige Afrika blev verdensbestanden i midten af 1990’erne anslået til at rumme mellem 5 og 7 millioner individer.


Forekomsten af Rosenbrystet Tornskade i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Klaus Malling Olsen


© Jens Søgaard Hansen

Fakta
Længde: 19-21 cm
Vægt: 40-65 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 15 dage
Ungetid: 14 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 2
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 83
Sidste måned: 177

Forrige artLink til denne sideNæste art