Stor Tornskade (Lanius excubitor)

Beskrivelse
Stor tornskade er en iøjnefaldende, langhalet, drosselstor fugl. Stor tornskades videnskabelige navn betyder den vagtsomme slagter, og arten ses også typisk siddende i toppen af en busk eller et træ på udkig efter føde. Han og hun har samme fjerdragt med grå isse og ryg, sorte vinger, sort øjenmaske og hvide vingebånd.

Levested
Stor tornskade yngler i dele af Europa og østover i et bredt bælte gennem Asien til Stillehavskysten. Derudover findes den også i Nord- og Mellemamerika. Ynglebestanden i det vestlige Sydeuropa er for nylig skilt ud som en separat art, sydlig stor tornskade, Lanius meridionalis med 7 forskellige racer, herunder L. m. meridionalis fra Den Iberiske Halvø og L. m. pallidirostris, der hører hjemme på den asiatiske steppe og er iagttaget nogle få gange i Danmark.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Arten yngler herhjemme især på åbne hede- og moseområder med spredt bevoksning. Denne naturtype findes i Danmark hovedsagelig i Jylland, og der er kun registreret ynglepar i denne landsdel. Gode ynglesteder er militære øvelsesterræner, som holdes åbne ved pleje, bl.a. ved Karup, Holstebro, Borris og Oksbøl, som i 2003 hver havde to ynglepar. Om vinteren suppleres den lille danske ynglebestand af fugle nordfra, som etablerer og forsvarer faste vinterterritorier i landet. På baggrund af en undersøgelse i vinteren 2003/04 anslås den danske vinterbestand til 350-450 fugle. Den største vinterforekomst findes i Ribe og Ringkøbing Amter samt i Frederiksborg Amt.

Føde
Om sommeren består føden af større insekter, padder, firben, mus og småfugle, mens arten om vinteren især tager mus og småfugle. Bestandsstørrelsen i Skandinavien følger ret nøje gnaverbestandens størrelse, og der ses således flere overvintrende store tornskader i Danmark ca. hvert 3.-5. år, når gnaverbestanden har været i top. Ligesom rødrygget tornskade hamstrer arten i tider med fødeoverskud. Byttet gemmes, ved at tornskaden spidder det på torne.


© Helge Sørensen

Bestandsudvikling
Stor Tornskade antages at være kommet til Danmark sydfra i slutningen af 1800-tallet med det første sikre ynglefund registreret i 1927. I 1940’erne toppede den danske bestand, men gik siden tilbage til 30-50 par i 1970’erne. Bestanden har dog formentlig aldrig oversteget 100 ynglepar. Mellem 1998 og 2009 var ynglebestanden relativt stabil med 20-30 registrerede par, men siden 2009 og frem til 2011 faldt bestanden drastisk til 4-6 par. Den mellemeuropæiske bestand har generelt været i tilbagegang, hvilket formentlig skyldes biotopsødelæggelse, især tilgroning af de åbne hedearealer.


Udviklingen i vinterbestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Stor Tornskade i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Ulrik Bruun

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 30-35 cm
Længde: 24 cm
Vægt: 55-80 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 5-7 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 15 dage
Ungetid: 19-20 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 4-6
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: CR
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 55
Sidste måned: 289

Forrige artLink til denne sideNæste art