Rødhovedet Tornskade (Lanius senator)

Beskrivelse
Den i Danmark sjældne rødhovedet tornskade ligner rødrygget tornskade i størrelse og kropsbygning. De har også en sort ansigtsmaske og en lys bug til fælles, men rødhovedet tornskade har rustrød isse og nakke, hvad der har givet den dens danske navn, mens ryggen og vingerne er sorte med hvide vingefelter. Overgumpen er hvid. Hunnens tegninger ligner hannens, men dens farver er lysere. Ungfuglene ligner ungfuglene af rødrygget tornskade, men kendes bl.a. på de lyse skuldre.

Levested
Rødhovedet tornskade er udbredt i Europa, Nordafrika og Mellemøsten østpå til Iran. I Europa optræder den især i Sydeuropa. Den største bestand er i Spanien, hvor der er ca. en halv million ynglepar, og hvor det er den mest almindelige tornskadeart. Her yngler den ofte i plantager af korkeg, hvor der er et rigt dyreliv med mange insekter. Den kan også yngle på andre åbne, dyrkede arealer som olivenlunde og frugtplantager. I 1800-tallet ynglede den sågar i nogle af Paris’ gamle parker. Arten overvintrer i tropisk Afrika i et bredt bælte fra øst- til vestkysten syd for Sahara og nord for Ækvator samt på sydspidsen af Den Arabiske Halvø.


© Per Poulsen

Herhjemme er rødhovedet tornskade en meget sjælden gæst i sommerhalvåret. Der er frem til og med 2011 iagttaget 39 individer, især i forsommeren, de fleste langs den jyske vestkyst. Blåvandshuk er den lokalitet, hvor de fleste fund er gjort. Arten optræder enkeltvis herhjemme, og den bliver sjældent flere dage på observationsstedet.


© Carl Erik Mabeck

Føde
Hovedparten af føden består af større insekter, fortrinsvis biller, men den kan også undtagelsesvis tage firben, små pattedyr og fugle. Den spejder efter byttet fra et udsigtspunkt og slår enten ned på det på jorden eller fanger det i flugten. Rødhovedet tornskade spidder ikke så ofte som andre tornskader sit bytte på tornebuske til senere fortæring.

Bestandsudvikling
Bestanden har været på retur i de senere årtier bortset fra i enkelte østeuropæiske lande. I Nord- og Centraleuropa er arten nu forsvundet eller lever i små isolerede lommer i meget begrænset antal. Tilbagegangen skyldes fortrinsvis en mere intensiv dyrkning af jorden.


Forekomsten af Rødhovedet Tornskade i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Jens Søgaard Hansen


© Per Poulsen

Fakta
Længde: 17-19 cm
Vægt: 25-35 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 16 dage
Ungetid: 19-20 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 2
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 57
Sidste måned: 61

Forrige artLink til denne sideNæste art