Skovskade (Garrulus glandarius)

Beskrivelse
Skovskaden er et almindeligt syn i de danske skove. Takket være den specielle stemme og den spraglede fjerdragt er man sjældent i tvivl om dens tilstedeværelse. Skovskaden er en rødbrun fugl omtrent af samme størrelse som husskaden, men med meget kortere hale. De mest karakteristiske kendetegn er den azurblå vingeplet, den sorte skægstribe og den hvide overgump. Artens kald er et højt, hvæsende krææh.

Levested
Skovskaden er udbredt i et bælte fra Europa og Nordvestafrika østpå til Asiens nordlige Stillehavskyst og Japan samt i et område i Sydøstasien. I Europa er arten stort set allestedsnærværende, men den forekommer dog ikke på de nordligste breddegrader som Island, Nordskotland samt det nordligste Skandinavien. Skovskaden er en udpræget skovfugl, og den optræder i langt de fleste typer skov. Desuden findes den ynglende i større parker og på kirkegårde, også i byerne. De største tætheder finder man i Vest- og Nordjylland samt Nordsjælland og Bornholm, hvor der er en stor andel af nåletræer.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

De danske skovskader er typisk standfugle, hvorimod de øvrige nordiske bestande i højere grad er trækfugle. I år, hvor føderessourcerne svigter i Sverige og Norge, kan fuglene fra disse områder optræde invasionsagtigt i Danmark. Sådanne år kan skovskader ses i titusindvis på trækstederne. En del af disse fugle overvintrer formodentlig i Danmark.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Som andre kragefugle har også skovskaden en meget varieret kost. Den æder agern, bog, orme, insekter, fugleæg samt små pattedyr. Unge skovskader, der pga. mangel på ledige territorier lever på allerede etablerede territorier, kan også plyndre deres artfællers reder. Skovskaden hamstrer agern i stor stil. Den er meget dygtig til at finde de gemte depoter, som den udnytter frem til det følgende års ynglesæson, hvor hannen fodrer hunnen på reden. Ved at hamstre og dermed sprede træernes frø har skovskaden bidraget til egetræets udbredelse nordpå siden istiden.


© Klaus Dichmann

Bestandsudvikling
Bestanden har været i tilbagegang siden først i 00’erne


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Skovskade i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Ulrik Bruun


© Klaus Dichmann

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 52-58 cm
Længde: 34 cm
Vægt: 140-190 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 16 dage
Ungetid: 20 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 32000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 227
Sidste måned: 447

Forrige artLink til denne sideNæste art