Allike (Coloeus monedula)

Beskrivelse
Alliken er den mindste af vores kragefugle. Den er sort med lysegrå nakke og kinder, og har lyse øjne, der træder frem på baggrund af de sorte øjenomgivelser. Den optræder gerne i flok, og dens korte skrig høres, både når den flyver, og når den sidder. På grund af skriget har den i ældre tid også haft navnet ka, der genfindes i navnet Kalundborg.

Levested
Alliken yngler i størstedelen af Europa bortset fra det nordlige Skandinavien, i det vestlige Rusland, Tyrkiet, Iran og Marokko. I Danmark er den udbredt i det meste af landet bortset fra få mindre øer. Den er mest talrig i Nordsjælland og på Bornholm og fåtalligst i Vestjylland, hvor de mange nåletræer ikke byder på egnede redemuligheder.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

Alliken er meget social og yngler gerne i kolonier. Den placerer sin rede i huller i træer, helst i ældre løvskov, der ligger i nærheden af græsmarker eller afgræssede enge, hvor den søger sin føde. Den benytter f.eks. gamle sortspættehuller. Alliken er således tiltaget markant på Bornholm, efter at sortspætten er kommet til. Alliken yngler tidligt om foråret, hvad der giver den en fordel i konkurrencen med natuglen og hulduen om egnede redepladser. Den yngler også i bymæssig bebyggelse, specielt i storbyernes forstæder og i provinsbyer. Her bygger den f.eks. rede i skorstene. Dette er dog blevet vanskeliggjort mange steder i de senere år pga. skorstensriste eller tilstopning af skorstene. De fleste voksne alliker er standfugle, mens ungfuglene trækker bort om vinteren til Sydvesteuropa. Om efteråret kommer der mange gæster på træk fra Skandinavien og Østeuropa, hvoraf en del bliver her vinteren over. Alliker overnatter sammen i store flokke, ofte i selskab med krager og råger. Om vinteren kan man se helt op til 10.000 fugle på de store overnatningspladser.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Alliken er næsten altædende, men den søger hovedsagelig sin føde på græsmarker eller plæner, hvor den tager larver, biller, edderkopper, snegle og orme. Den kan også spise afgrøder på marker.


© Jan Skriver

Bestandsudvikling
Ynglebestanden blev tredoblet fra midten af halvfjerdserne til midten af firserne, hvorefter niveauet har været konstant. Der er ikke nogen entydig forklaring på tilvæksten. Væksten i vinterbestanden fortsatte til midten af halvfemserne, hvad der er udtryk for, at væksten i ynglebestanden fortsatte i de områder, hvorfra vi får vores vintergæster.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Allike i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib


© Tage Stampe

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 67-74 cm
Længde: 33 cm
Vægt: 220-270 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 18-19 dage
Ungetid: 30-35 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 100000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 172
Sidste måned: 467

Forrige artLink til denne sideNæste art