Sortkrage (Corvus corone)

Beskrivelse
Sortkragen er nært beslægtet med gråkragen, men i modsætning til denne er den helt sort. De to arter har samme størrelse og kropsbygning. Tidligere blev de betragtet som underarter af den samme art, og der optræder hybridformer mellem dem i de grænseområder, hvor begge arter optræder. Da sortkragen er på størrelse med rågen, kan den forveksles med denne, men den voksne råge har et nøgent, lyst felt omkring næbroden. Sortkrager og unge råger kendes bedst fra hinanden på næb- og hovedformen. Sortkragen har et kraftigt, krumt overnæb, mens rågens er slankere og mere spidst. Desuden er kragens isse flad, hvor rågen har antydningen af en top. Det mest almindelige kald er det også for gråkragen karakteristiske kraa, som har givet kragerne navn.

Levested
Sortkragen lever i Europa vest for gråkragens udbredelsesområde og i Asien øst for gråkragens udbredelsesområde, fra Kasakhstan til Stillehavskysten. I Europa yngler den således i England og det sydlige Skotland, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Spanien og Portugal. Grænsen mellem sort- og gråkragens udbredelsesområder går gennem det sydlige Danmark.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Herhjemme optræder sortkragen således især i Jylland syd for en linje mellem Ringkøbing Fjord og Kolding samt i Det sydfynske Øhav og på Lolland-Falster. Der er dog forekomster i det meste af resten af landet, men yderst spredt. Den optræder ikke på Bornholm i overensstemmelse med dens sydvestlige udbredelsesmønster. Ligesom gråkragen optræder den mest talrigt i åbent landskab med spredte, høje træer.

Om vinteren færdes kragerne ofte i store flokke, og om natten søger de sammen på fælles sovepladser i større skove.


© Klaus Malling Olsen

Føde
Sortkragen er ligesom gråkragen meget alsidig i sit fødevalg. Den æder orme, insekter, mindre hvirveldyr, ådsler, frø og affald. Kragen æder også fugleæg og fugleunger, også fra artsfæller.

Bestandsudvikling
Bestanden af sortkrage vurderes som stabil.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Sortkrage i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen

Fakta
Vingefang: 93-104 cm
Længde: 47 cm
Vægt: 540-600 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 19 dage
Ungetid: 26-35 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 1000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: 1.9-31.1


Sidevisninger
Denne måned: 30
Sidste måned: 306

Forrige artLink til denne sideNæste art