Rosenstær (Pastor roseus)

Beskrivelse
Rosenstæren, der er nært beslægtet med stæren, er på størrelse med denne. Den voksne rosenstærs rosafarvede ryg og underkrop, der står i kontrast til hoved, vinger og hale, der er sorte, har givet anledning til både dens danske og dens videnskabelige navn. Hovedet har en lilla metalglans, mens vingerne har et metalgrønt skær som hos stæren. Den påfaldende farvekombination i forbindelse med den sorte nakketop gør den meget vanskelig at forveksle med nogen anden fugl i vores verdensdel. Ungfuglene ligner unge stære, men de har et gulligt, kortere og mere krumt næb, ligesom der er en større kontrast mellem den lysere krop og de mørkere vinger.

Levested
Rosenstæren yngler i det østlige Europa og i Asien til øst for Balkhasjsøen. I Europa findes den spredt på Balkan, i Ukraine, Rusland, Tyrkiet og i landene mellem Sortehavet og Det Kaspiske Hav. Den yngler på steder med græsarealer som stepper, enge og marker. Den ruger i kolonier. Reden anbringes i stendynger, i klippesprækker eller i huller i bygninger eller under tagskægget. De fleste rosenstære overvintrer i Indien.


Ung rosenstær blandt stære. Foto Per Poulsen

Rosenstæren optræder årligt herhjemme i et meget begrænset antal både i træktiden og om sommeren, fra slutningen af april til november. De fleste observationer gøres fra maj til september i Skagen og langs Vestkysten, mens der er et mindre antal observationer fortrinsvis i Nord- og Østsjælland og i Storstrømsområdet. 2002 er med 31 fugle det år, hvor der er gjort flest iagttagelser.

Føde
I yngleperioden lever rosenstæren fortrinsvis af insekter og deres larver, specielt græshopper. Byttet tages på jordoverfladen eller i luften. Når ungerne er flyvefærdige, står druer og morbær i høj kurs, mens de om efteråret og vinteren fortrinsvis æder frugter, frø og blade.


© Klaus Malling Olsen

Bestandsudvikling
Bestanden af rosenstær betragtes som stabil, selv om der har været tydelige fluktuationer i den europæiske bestand omkring årtusindskiftet. Giftbekæmpelse af græshopper kan i dele af udbredelsesområdet medføre stor dødelighed blandt rosenstærene.


Forekomsten af Rosenstær i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Per Schiermacher-Hansen

Fakta
Længde: 21 cm
Vægt: 55-75 g
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 12-14 dage
Ungetid: 21-23 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 106
Sidste måned: 190

Forrige artLink til denne sideNæste art