Gråspurv (Passer domesticus)

Beskrivelse
Med 500.000-1.000.000 par er gråspurven en af de mest talrige ynglefugle i Danmark. Hannen har grå isse, brunt øjenbrynsbånd og sort hageplet, der om sommeren breder sig ned ad brystet. Størrelsen af den sorte plet er et statussymbol, således at hanner med en mindre plet viger for hanner med en større plet. Om vinteren er næbbet gult, mens det om sommeren bliver sort. Hunnen er mere ensartet gråbrun hele året. Gråspurvens sang er varieret. Mest almindelig er hannens kvidren tjilp, tjilp ved reden.

Levested
Udbredt i det meste af verden. Blev med stor succes indført i Nord- og Sydamerika, Australien og New Zealand i midten af 1800-tallet for at europæiske indvandrere kunne føle sig hjemme. Yngler tæt på mennesker i næsten hele landet, mest talrigt i København og Køge Bugt-området.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

Gråspurven har fulgt mennesket, siden det blev agerdyrker og udnyttet de fødemuligheder, der er opstået i forbindelse med dyrkning og husdyrhold. Arten er en udpræget flokfugl, der yngler i kolonier. De enkelte par holder sammen livet igennem på samme sted. Hannen er mest aktiv med redebygningen, mens både han og hun fodrer ungerne. I de sidste dage før ungerne forlader reden, udvikler de individuelle kald, så forældrene kan genkende dem under fodring, efter reden er forladt.
Om vinteren bliver gråspurven i nærheden af reden og optræder ofte i flokke, hvor der er gode fodermuligheder.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Om sommeren lever gråspurven hovedsagelig af insekter, specielt ungerne. Resten af året lever den af frø og korn. Den søger noget af sin føde i form af husdyrfoder og optræder ofte på foderbrættet.


Han. © Klaus Dichmann

Bestandsudvikling
I løbet af halvfjerdserne blev gråspurvebestanden næsten halveret. Efter en stabil periode begyndte bestanden igen at falde midt i 1990erne. Tilbagegangen skyldes formentlig nedgangen i husdyrhold på landet sammen med bedre isolering af husene, som har gjort det sværere for spurvene at søge føde i stalde og lader. Samtidig er mange redebygningsmuligheder under tagene forsvundet.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Gråspurv i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Hun. © Ulrik Bruun


Hanner. © Erik Thomsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 21-25,5 cm
Længde: 14,5 cm
Vægt: 22-32 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 3-6 æg
Antal kuld: 2-3
Rugetid: 12-14 dage
Ungetid: 14-16 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 490000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 343
Sidste måned: 658

Forrige artLink til denne sideNæste art