Kvækerfinke (Fringilla montifringilla)

Beskrivelse
Kvækerfinken er en spurvefugl, der er på størrelse med bogfinken og ligner bogfinkehannen en del i farvetegning. Herhjemme optræder den næsten udelukkende på træk og som vintergæst, visse år i meget store flokke. Man ser den almindeligvis i bøgeskov, hvor den falder meget sammen med skovbunden, eller på foderbræt i haven. Den optræder ofte sammen med bogfinken og kendes fra denne på et mere orangefarvet bryst og en hvid overgump, der ses tydeligt i flugten. I vinterdragt ligner de to køn hinanden meget, men hannen har klarere farver, og næbbet er gult med mørk spids. Hannens hovedfarve kan variere meget, men hovedet er ofte mørkplettet. I sommerdragten har hannen helt sort hoved. Kaldet er bl.a. et langtrukkent "kvææk", der har givet arten navn.

Levested
Kvækerfinken yngler i Norge, Sverige nord for Stockholm, Finland og det nordlige Rusland og Sibirien helt til Stillehavet. Den skandinaviske ynglebestand kan om vinteren træffes i det meste af det øvrige Europa. I år med rig produktion af bog herhjemme kan en stor del af de skandinaviske fugle overvintre i Danmark.


Han i vinterdragt. © Poul Reib

Kvækerfinken yngler almindeligt i birke- og nåleskov i fjeldområder, hvorimod de fortrinsvis optræder i bøgeskov om vinteren. Hvis skovbunden dækkes af sne, og fødesøgningen dermed vanskeliggøres, søger den ind til haver, hvor den optræder på foderbrættet eller spiser nedfaldsfrugt.

Føde
Om vinteren lever kvækerfinken hovedsagelig af frø, specielt bog, der indtages på jorden, ofte i flokke. I ynglesæsonen indtages føden oftest i træer. Foruden af frø består den af insekter, bl.a. sommerfuglelarver og biller.

Bestandsudvikling
Der er kun gjort omkring ti sikre ynglefund af kvækerfinken i Danmark igennem de sidste godt hundrede år, så arten optræder næsten udelukkende på træk og som vintergæst. Antallet af vintergæster svinger meget fra år til år afhængigt af ungeproduktion og mængden af bog.


Udviklingen i vinterbestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Kvækerfinke i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Benny Gensbøl

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 25-26 cm
Længde: 15,5 cm
Vægt: 23-29 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-7 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 14 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2012: 0
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NA
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 25
Sidste måned: 266

Forrige artLink til denne sideNæste art