Grønirisk (Chloris chloris)

Beskrivelse
Grønirisken er en kompakt, olivengrøn finke med et kraftigt næb og en ret kort hale. Hunnen er klædt i mere diskrete farver end hannen. Arten har desuden karakteristiske gule felter på vinger og hale. I yngletiden er hannerne særligt iøjnefaldende, idet de i deres sangflugt flyver omkring i cirkler med sommerfuglelignende vingeslag. Et iørefaldende element i den varierede sang er en langtrukket, snerrende lyd.

Levested
Grønirisken er naturligt udbredt i Europa, det nordvestligste Afrika samt i dele af Mellemøsten. Desuden findes introducerede bestande lokalt i Sydamerika og Australien samt på New Zealand. I Europa er arten stort set udbredt overalt på nær de allernordligste og de mest bjergrige områder i Skandinavien. På nær i enkelte store, åbne og træløse områder samt i nåleskovsplantager i Vest- og Midtjylland findes arten ligeledes overalt i Danmark. Grønirisken har tilpasset sig en lang række biotoper, men dens foretrukne er parcelhushaver og kirkegårde. Den højeste tæthed finder man i Storkøbenhavn.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

De danske ynglefugle er overvejende standfugle, men nogle fugle trækker sydpå og overvintrer i Vest- og Sydeuropa. Forår, efterår og vinter besøges Danmark af en del skandinaviske fugle, visse år nærmest invasionsagtigt.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Artens føde består især af frø, knopper og bær, og så er den en meget almindelig gæst på de danske foderbrætter, hvor den foretrækker solsikkekerner. Ungerne fodres i starten med insekter.


Han. © Jan Skriver

Bestandsudvikling
Bestanden af grønirisk har gennemgået en positiv udvikling siden midten af 70'erne til midten af 00'erne. Fra 1976 til starten af det nye årtusinde er bestanden således fordoblet. Grønirisken har i de senere år også indtaget byernes mere tætbebyggede dele. Desværre har ynglebestanden af grønirisk været i tilbagegang siden vinteren 2006-07. Dette kan skyldes den smitsomme sygdom grøn knop, hvor fuglene smitter hinanden under frøspisning. Også vinterbestanden er i en gennemgående tilbagegang siden 2006.Udviklingen i ynglebestanden (øverst) og vinterbestanden (nederst) opgjort ud fra årlige punkttællinger. Bestandsstørrelserne er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100. De stiplede linjer er punkternes tilhørende ±SE værdier og illustrerer usikkerheden på indekset.


Forekomsten af Grønirisk i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2008-2014. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Tage Stampe


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 24,5-27,5 cm
Længde: 14,5 cm
Vægt: 25-34 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 13-16 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 500000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: LC
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 181
Sidste måned: 297

Forrige artLink til denne sideNæste art