Grønirisk (Chloris chloris)

Beskrivelse
Grønirisken er en kompakt, olivengrøn finke med et kraftigt næb og en ret kort hale. Hunnen er klædt i mere diskrete farver end hannen. Arten har desuden karakteristiske gule felter på vinger og hale. I yngletiden er hannerne særligt iøjnefaldende, idet de i deres sangflugt flyver omkring i cirkler med sommerfuglelignende vingeslag. Et iørefaldende element i den varierede sang er en langtrukket, snerrende lyd.

Levested
Grønirisken er naturligt udbredt i Europa, det nordvestligste Afrika samt i dele af Mellemøsten. Desuden findes introducerede bestande lokalt i Sydamerika og Australien samt på New Zealand. I Europa er arten stort set udbredt overalt på nær de allernordligste og de mest bjergrige områder i Skandinavien. På nær i enkelte store, åbne og træløse områder samt i nåleskovsplantager i Vest- og Midtjylland findes arten ligeledes overalt i Danmark. Grønirisken har tilpasset sig en lang række biotoper, men dens foretrukne er parcelhushaver og kirkegårde. Den højeste tæthed finder man i Storkøbenhavn.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

De danske ynglefugle er overvejende standfugle, men nogle fugle trækker sydpå og overvintrer i Vest- og Sydeuropa. Forår, efterår og vinter besøges Danmark af en del skandinaviske fugle, visse år nærmest invasionsagtigt.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Artens føde består især af frø, knopper og bær, og så er den en meget almindelig gæst på de danske foderbrætter, hvor den foretrækker solsikkekerner. Ungerne fodres i starten med insekter.


Han. © Jan Skriver

Bestandsudvikling
Bestanden af grønirisk har gennemgået en positiv udvikling siden midten af 70'erne til sidste halvdel af 80'erne, hvor bestanden fordobledes. Grønirisken har i de senere år også indtaget byernes mere tætbebyggede dele. Desværre har ynglebestanden af grønirisk været i tilbagegang siden cirka 2012. Dette kan skyldes den smitsomme sygdom gul knop (Trichomonas), hvor fuglene smitter hinanden under frøspisning. De først tegn på dette sås ved ændringer i vinterbestanden, der siden cirka 2006 har været i kraftig tilbagegang.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Grønirisk i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Tage Stampe


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 24,5-27,5 cm
Længde: 14,5 cm
Vægt: 25-34 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 13-16 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 500000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NT
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 228
Sidste måned: 615

Forrige artLink til denne sideNæste art