Tornirisk (Linaria cannabina)

Beskrivelse
Tornirisken er en almindelig lille finke, der er en smule mindre end gråspurven. Den kendes på sin rødbrune ryg og de hvide kanter på vingerne. Hannen er endvidere karakteriseret ved to røde brystpletter samt en rød pande, som gør den umiskendelig.

Levested
Tornirisken er udbredt i Europa, det vestlige Asien samt det nordvestligste Afrika. I Europa har tornirisken en meget stor udbredelse, der dog ikke inkluderer det nordligste. Nordgrænsen følger den nordligste Østersøkyst. I Danmark er arten almindelig over hele landet, men bestandstætheden er generelt mindst i indlandet, hvor opdyrkning af heder, enge og overdrev har forringet levemulighederne. Tornirisken er en karakterart for det åbne kulturlandskab med levende hegn, krat og buske. Særligt almindelig er den på overdrev og heder under tilgroning.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

De danske fugle er trækfugle med vinterkvarter i Vesteuropa og Nordafrika. Et ret stort træk af skandinaviske fugle går desuden gennem landet. I meget milde vintre kan nogle fugle godt finde på at overvintre.

Føde
Tornirisken lever af frø, som den både finder på jorden og i frøstande. Desuden tager den insekter i forsommeren, men generelt indtager den mindre animalsk føde end de fleste andre finker.


Han. © Gerner Majlandt

Bestandsudvikling
Fra muligvis at have været en af landets mest almindelige småfugle omkring starten af 1900-tallet gik tornirisken markant tilbage helt frem til starten af 1980'erne. Denne tilbagegang, som også er registreret i det meste af Europa, sættes især i forbindelse med øget brug af pesticider og et mere intensivt landbrug. Fra starten af 1980'erne og de næste ca. 15 år gik bestanden derimod generelt frem i Danmark. Mulige forklaringer kan være, at der kom flere brakmarker, et stigende rapsareal samt flere småbeplantninger i det åbne land. I de storkøbenhavnske parcelhuskvarterer gik tornirisken derimod tilbage i den samme periode, i takt med at haverne voksede til.
Siden midten af 90'erne har arten generelt været i tilbagegang.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Tornirisk i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Morten Strange


Hun. © Lone Eg Nissen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 21-25,5 cm
Længde: 13,5 cm
Vægt: 15-20 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 12-13 dage
Ungetid: 11-13 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 100000
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 33-50%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 2
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 160
Sidste måned: 490

Forrige artLink til denne sideNæste art