Nordlig Gråsisken (Acanthis flammea)

Beskrivelse
Stor gråsisken, der også er kendt under navnet nordlig gråsisken, ligner lille gråsisken, men er en anelse større og mere grå i dragten. De to arter blev tidligere sammen med hvidsisken betragtet som underarter af samme art. Stor gråsisken er en lille, stribet finke med kort, gult næb, sort hagesmæk og en karakteristisk rød plet forrest på issen. Den voksne han har rødt bryst. Stemmen ligner lille gråsiskens.

Levested
Stor gråsisken har en betydelig større udbredelse end lille gråsisken. Den yngler i Alaska og det nordlige Canada samt det nordlige Europa og Asien østpå til Stillehavskysten. I Europa forekommer den i Norge, i Sverige sydpå til Mellemsverige, i Finland og på Grønland. I det sydøstlige Norge deler den yngleområde med lille gråsisken, men de to arter blander sig ikke. Stor gråsisken er karakterfugl i birkeskov, men den optræder også i nåleskov og pilebevoksninger. Ynglepladserne skifter fra år til år afhængig af frøsætningen.


© Albert Steen-Hansen

Stor gråsisken er en delvis trækfugl. Den optræder herhjemme som almindelig træk- og vintergæst. I visse år, hvor der er fødemangel på ynglepladserne, optræder den invasionsagtigt. Om vinteren ser man den ofte fouragere flokvis i hegn og skovbryn i elle- og birketræer, men også på jorden på åbne arealer som fælleder eller havneområder.

Føde
Birkefrø er en væsentlig fødekilde i ynglesæsonen, men også sommerfuglelarver indgår i fødegrundlaget. Uden for yngletiden tager den frø af birk, el og forskellige urter. Sidst på vinteren kan den også iagttages på foderbrættet.

Bestandsudvikling
Den nordeuropæiske bestand af stor gråsisken, der er ganske betragtelig, vurderes som stabil.


Udviklingen i vinterbestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Nordlig Gråsisken i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib

Fakta
Vingefang: 20-25 cm
Længde: 13,5 cm
Vægt han: 13-16,5 g
Vægt hun: 12,5-18 g
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 12 dage
Ungetid: 9-14 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 41
Sidste måned: 195

Forrige artLink til denne sideNæste art