Lille Gråsisken (Acanthis cabaret)

Beskrivelse
Lille gråsisken er en lille, stribet, gråbrun finke med et kort gulligt næb og en lille, sort hagesmæk. Desuden har arten en karakteristisk karminrød pandeplet, og hannen har endvidere karminrødt bryst i yngletiden. Fugle i vinterdragt er lysere, og i den første vinterdragt mangler den røde pandeplet ofte. Lille gråsisken ligner til forveksling stor gråsisken, og de regnedes da også tidligere som underarter af samme art. Derfor er der nogle af statistikkerne, der ikke skelner mellem lille og stor gråsisken, jfr. grafen over udviklingen i ynglebestanden nedenfor. Dog er lille gråsisken, som navnet antyder, lidt mindre, ligesom dragten er mørkere og varmere brun. De to arter har forskellig udbredelse og fødevalg. Deres flugtkald ligner hinanden, et hurtigt gentaget djæk-djæk-djæk. Den store lighed mellem arterne gør, at man nok bør tage artsbestemmelsen med et vist forbehold, f.eks. i indtastningerne i DOF-basen.

Levested
Den lille gråsisken forekommer i Mellemeuropas bjergegne, Storbritannien samt i Kanalegnene. Den optræder desuden på New Zealand, hvor den er indført fra England. Især på South Island har den opnået stor udbredelse. I Danmark finder man arten over det meste af Jylland samt spredt på Øerne. Den yngler især i klitplantager, men er i stigende grad begyndt også at yngle i hegn og mindre ansamlinger af træer i det åbne land samt i sommerhusområder og i haver.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Arten yngler gerne i løst sammensatte kolonier, og man kan således være heldig at se flere hanner samtidig i bølgende sangflugt på vej mellem rederne og fødesøgningsområderne. Formentlig er størstedelen af de danske lille gråsiskener trækfugle, der har vinterkvarter i Vesteuropa. Fugle ringmærket i Danmark er således genfundet i Belgien og Tyskland.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Arten lever i yngleperioden fortrinsvis af frø fra bjergfyr, men den tager også andre frø, ikke mindst fra birk. Uden for yngletiden fouragerer den ofte i flokke, både på jorden, hvor den finder frø fra græs og urter, og i træer med kogler og rakler. I sommerhalvåret tages også insekter og larver.


© John Larsen

Bestandsudvikling
Den lille gråsisken indvandrede i 1950'erne til de danske klitplantager fra England og De Vestfrisiske Øer. Siden da har arten spredt sig kraftigt og findes nu i hele landet. Ynglebestanden er ligeledes steget markant siden midten af halvfjerdserne og er formodentlig på mindst 10.000 par, selv om der er store årlige svingninger.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Lille Gråsisken i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Klaus Malling Olsen

Fakta
Vingefang: 20-25 cm
Længde: 13,5 cm
Vægt: 9-16,5 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 12 dage
Ungetid: 12 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 6000
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 248
Sidste måned: 257

Forrige artLink til denne sideNæste art