Hvidsisken (Acanthis hornemanni)

Beskrivelse
Hvidsiskenen, der optræder sjældent herhjemme i vinterhalvåret, ligner stor og lille gråsisken. Tidligere regnedes de tre arter som underarter af den samme art. Det er en lille, lys, gråbrun finke, der pga. sin nordligere forekomst har en tættere fjerdragt end de to gråsiskenarter. Det kan få den til at se ud, som om den er iført dynejakke. Hannen er mindre stribet på flankerne end stor og lille gråsisken, og overgumpen er hvid eller svagt rosa uden striber. Hannens rosa bryst er lysere end hos gråsisken. Stemmen ligner også gråsiskenens, men er lidt blødere.

Levested
Hvidsisken er en arktisk art, der yngler rundt om Nordpolen fra Grønland over det nordligste Skandinavien til det nordlige Rusland og Sibirien og videre til Alaska og det nordlige Canada. Den er i stand til at yngle i områder, hvor julitemperaturen er helt nede på 3 grader Celsius. I ynglesæsonen optræder den i områder med bevoksning af pil, herunder dværgpil, og birk, men uden for yngletiden ses den ofte i åbent land.


Hvidsisken med stor gråsisken i baggrunden. © Knud Pedersen

Hvidsisken er en delvis trækfugl. Formentlig trækker de fleste af de nordligste ynglefugle syd for polarcirklen om vinteren for at kunne finde frem til føden. Danmark ligger umiddelbart syd for grænsen for artens vinterkvarter i Europa. Den optræder yderst fåtalligt herhjemme i stærkt varierende omfang. Nogle år registreres den næsten ikke, mens der i andre år kan optræde op til et par hundrede fugle. Mange af de hvidsiskener, der iagttages herhjemme, ses i flokke af stor gråsisken. Derfor er der størst chance for at se arten, hvis man systematisk gennemsøger vinterflokke af stor gråsisken.

Føde
Hvidsiskenen lever af frø af birk, pil, el og forskellige urter og græsser. I ynglesæsonen tager den også insekter og deres larver, edderkopper og andre mindre hvirvelløse dyr. Fødevalget ligner stor gråsiskens.

Bestandsudvikling
Den europæiske bestand af hvidsisken er relativt lille; formentlig er der færre end 180.000 par. Det skønnes, at bestanden er stabil.


Forekomsten af Hvidsisken i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Henrik Kisbye

Fakta
Vingefang: 20-25 cm
Længde: 13,5 cm
Vægt: 11-16 g
Kuldstørrelse: 5 (3-7) æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 11-12 dage
Ungetid: 11-12 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 46
Sidste måned: 87

Forrige artLink til denne sideNæste art