Lapværling (Calcarius lapponicus)

Beskrivelse
Lapværlingen, der tidligere hed laplandsværling, ligner den mere almindelige danske værling rørspurven både med hensyn til størrelse og fjerdragt. I sommerdragten, som vi ikke ser herhjemme, er hannen umiskendelig med sit sorte hoved og strube, afgrænset bagtil af et hvidgult bånd bag øjet, mens både han og hun har rødbrun nakke. I vinterdragten ligner de to køn hinanden, ligesom de kan være vanskelige at skelne fra rørspurven. Lapværlingen har et rødbrunt felt midt på vingerne, der er indrammet af hvide vingebånd.

Levested
Lapværlingen er udbredt i i fjeld og på tundra circumpolart fra Nordskandinavien østpå over det nordlige Rusland og Sibirien, Alaska og det nordlige Canada til Vest- og Sydgrønland. I Europa yngler den i Norge samt det nordlige Sverige, Finland og Rusland. Den er karakterfugl i Lapland, hvad der har givet den navn. Den største nordiske bestand forekommer på Grønland. Den yngler på højfjeldet, på heder og i moser med pilekrat.


Han i sommerdragt på ynglepladsen i fjeldet. © Kurt Rasmussen

De fleste nordiske fugle overvintrer på de sydrussiske stepper, mens et mindretal overvintrer i Vesteuropa, herunder i meget begrænset omfang i Danmark. Herhjemme ses den mest almindeligt på trækket på vej til og fra overvintringsstederne omkring Den Engelske Kanal fra slutningen af september til begyndelsen af december og igen i marts-april. Den optræder som regel i småflokke på strandenge og stubmarker, hvor den søger føde. De hyppigste forekomster er i Vest- og Nordjylland og i den nordlige del af Vadehavet, mens Saltholm udgør den sikreste rastelokalitet i Østdanmark. Vinterbestanden er størst i milde vintre, og også her er fuglene koncentreret i Vadehavsområdet. Den ses af og til i selskab med snespurve.


Lapværling i vinterdragt. © Per Poulsen

Føde
I yngleperioden lever lapværlingen fortrinsvis af edderkopper og insekter og deres larver, mens den på trækket og i vinterkvarteret tager frø, som den finder på enge og marker.

Bestandsudvikling
De nordiske bestande af lapværling anses for at være stabile.


Forekomsten af Lapværling i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Per Poulsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 25,5-28 cm
Længde: 15 cm
Vægt: 18-30 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 12-14 dage
Ungetid: 8-10 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 28
Sidste måned: 121

Forrige artLink til denne sideNæste art