Hortulan (Emberiza hortulana)

Beskrivelse
Hortulanen er en værling på størrelse med en gulspurv, som den er nært beslægtet med. Hannen er grå på hovedet og den forreste del af brystet, mens resten af brystet og bugen er rustfarvet. Den har en tydelig gul øjenring og en gul skægstribe. Den brune ryg er kraftigt stribet. Hunnen er mere dæmpet i farverne. Det danske såvel som det videnskabelige navn kommer af det latinske ord hortulanus, som betyder ”det, der vedrører en have”, hortus. Navnet refererer til, at arten ofte lever i haver. Hortulanen har siden oldtiden været en yndet spisefugl i Sydeuropa. I oldtidens Rom opfedede man således hortulaner i oplyste kamre, så de spiste dag og nat.

Levested
Hortulanen yngler i Europa, Tyrkiet og østpå ind i Rusland. Den er ret udbredt i Europa, men mangler i den nordvestlige del, bl.a. i Danmark og på De Britiske Øer. Udover i frugthaver optræder den i levende hegn.


© Johnny Salomonsson.

Hortulanen overvintrer i et bælte tværs over Afrika syd for Sahara. Den forekommer kun fåtalligt herhjemme på trækket, hyppigst om foråret. Det er formentlig primært norske og svenske individer, der gæster os. Både på forårs- og efterårstrækket er der flest observationer i Østdanmark. Christiansø og Hesselø er gode lokaliteter for arten. Største antal fugle observeret på én dag er ca. 100 på Hesselø på efterårstrækket. I Vestdanmark registreres flest på forårstrækket i Skagen, mens Sønderho på Fanø tegner sig for det største efterårstal. Der optræder desuden meget sjældent sommergæster herhjemme. Der registreres af og til syngende hanner, men der er ikke sikkert belæg for, at arten har ynglet i Danmark.

Føde
I sommerhalvåret udgør insekter den væsentligste føde. Derudover omfatter føden også frø, ikke mindst korn.


© Helge Sørensen.

Bestandsudvikling
Den europæiske del af bestanden har været udsat for en markant tilbagegang i anden halvdel af det 20. århundrede, specielt i perioden fra 1970 til 1990, hvorefter situationen er delvis stabiliseret. Den meget store tyrkiske bestand har været stabil i perioden. Tilbagegangen tilskrives ændringer i landbrugsdriften, bl.a. kviksølvbejdsning af korn, som nu er blevet forbudt. En anden medvirkende faktor til tilbagegangen kan være en omfattende jagt i Sydeuropa. I Landes i Sydvestfrankrig, der er et vigtigt rasteområde for arten, er der i strid med EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv årligt blevet fanget omkring 50.000 fugle til konsum.


Forekomsten af Hortulan i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Johnny Salomonsson

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 23-29 cm
Længde: 16,5 cm
Vægt: 17-28 g
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 11-14 dage
Ungetid: 10-15 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 2
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 50
Sidste måned: 137

Forrige artLink til denne sideNæste art