Dværgværling (Emberiza pusilla)

Beskrivelse
Dværgværlingen er en meget sjælden trækgæst herhjemme. Den er, som navnet siger, mindre end beslægtede værlingearter som f.eks. rørspurven. De to køn ligner hinanden, selv om hovedtegningerne hos hannen ofte er tydeligere. Arten kan ligne hunnen af rørspurv. Den har rødbrunt hoved med en sort kant bag kinden og en markant sort stribe på begge sider af issen. Det sidste træk kan også aflæses sådan, at den har en rødbrun issestribe. Den har desuden en iøjnefaldende lys øjenring, der er et godt kendetegn i alle dragter. Ofte ses en lille lys plet på kinden.

Levested
Dværgværlingen lever i et subarktisk bælte fra det nordlige Skandinavien i vest over Rusland og Sibirien til Stillehavskysten i øst. I det nordlige Norge og Sverige er der kun ganske få ynglepar, mens den finske bestand er noget større. I Rusland forekommer den talrigt ligesom i Sibirien. Den yngler i tajgaen i birke- og pilekrat eller i åben nåleskov med indslag af pil og birk nær vandløb eller ved søer og moser. Dværgværlingen er en trækfugl, der overvintrer i den nordlige del af Sydøstasien og i Sydøstkina.


© Klaus Malling Olsen

Da Danmark ligger vest for artens almindelige trækrute, er det yderst sjældent, at den dukker op herhjemme. Det er derfor heller ikke overraskende, at knap halvdelen af de mindst 74 fund frem til og med 2011 er gjort på landets østligste forpost, Christiansø, i forbindelse med ringmærkning. Siden århundredskiftet er de fleste fund gjort langs den jyske vestkyst og i Skagen. Den relative tilbagegang på Christiansø er dog sandsynligvis først og fremmest udtryk for en dårligere bemanding af lokaliteten. De måneder, hvor der er set flest dværgværlinger, er oktober og maj. I de seneste år er der imidlertid kun gjort efterårsfund. Herhjemme opholder dværgværlingen sig gerne i buskadser, på strandfælleder med kort vegetation eller i salturter helt ude ved kystlinjen.

Føde
Dværgværlingen lever i sommerhalvåret mest af insekter og andre små hvirvelløse dyr som orme, mens den i træktiden og i vinterkvarteret supplerer føden med frø og frugter.

Bestandsudvikling
Bestanden af dværgværling i Rusland og Sibirien er stor; alene i Rusland skønnes der at være over 5 millioner ynglepar. Selv om den meget mindre finske bestand gik markant tilbage i løbet af 1990’erne, anses verdensbestanden for at være stabil, selv om der mangler data fra Asien. Dog er der målt store årlige fluktuationer af bestanden på bestemte lokaliteter.


Forekomsten af Dværgværling i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Klaus Malling Olsen


© Klaus Malling Olsen

Fakta
Længde: 12-13,5 cm
Vægt: 12-16 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 11-12 dage
Ungetid: 6-8 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 31
Sidste måned: 84

Forrige artLink til denne sideNæste art