Rørspurv (Emberiza schoeniclus)

Beskrivelse
Rørspurven er et almindeligt syn i de fleste vådområder. Hannen er med sin sorte hætte og hals samt den hvide halsring og skægstribe en meget karakteristisk fugl. Hunnen mangler hannens kontrastrige hovedtegning og kan forveksles med gråspurven og skovspurven. Den kendes fra disse på sine stribede kropsider. Sangen er et kort og langsomt sip sip sip si-lip. Flugtkaldet, som er et langtrukkent, højt siiip, høres ofte.

Levested
Rørspurven er udbredt i store dele af Europa og Asien, østpå helt til Japan. I Sydeuropa yngler arten meget spredt, og den mangler helt på Island, men ellers findes arten i det meste af Europa. I Danmark er rørspurven vidt udbredt, men forekomsten er betinget af tilstedeværelsen af rørsump. Således er arten eksempelvis meget almindelig langs den jyske vestkyst, men fåtallig i Midtjylland.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

De danske rørspurve er primært trækfugle, som sammen med mange skandinaviske trækgæster trækker til overvintring i Vest- og Sydvesteuropa. En del af bestanden er standfugle; i milde vintre stiger antallet af overvintrende fugle.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Rørspurven lever af frø og i yngletiden også af insekter. Om vinteren ses den søge føde på stub- og pløjemarker.


Ungfugl. © John Larsen

Bestandsudvikling
Bestanden af rørspurv har fra midten af 80'erne ligget på et nogenlunde konstant niveau. Den samme tendens er karakteristisk for størstedelen af de europæiske bestande. Tendensen for ynglebestanden viser at arten er i stærk tilbagegang siden 1976. Vinterbestanden er derimod stabil, trods større fluktuationer mellem årene.Udviklingen i ynglebestanden (øverst) og vinterbestanden (nederst) opgjort ud fra årlige punkttællinger. Bestandsstørrelserne er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Rørspurv i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Erik Thomsen


Hun. © Tage Stampe

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 21-28 cm
Længde: 15 cm
Vægt: 15-22 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 10-13 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 36000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NT
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 56
Sidste måned: 167

Forrige artLink til denne sideNæste art