Bomlærke (Emberiza calandra)

Beskrivelse
Bomlærken kendes også under navnet kornværling.Overfladisk betragtet minder den meget om sanglærken, men ved nærmere eftersyn afsløres flere forskelle. Den mest markante af disse er næbbet, som er meget kraftigere hos bomlærken. Stemmen er også meget anderledes; bomlærkens sang er en knirkende og klirrende tik-tik-tik trirililirirililily, som den fremfører fra el-ledninger, hegnspæle o. lign.

Levested
Bomlærken har en overvejende europæisk udbredelse, men forekommer desuden langs kysten i det nordvestlige Afrika samt i områder syd og øst for Det Kaspiske Hav. I Europa ligger Danmark på den nordlige udbredelsesgrænse; ellers forekommer arten stort set overalt på kontinentet.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

I Danmark finder man kun arten i forbindelse med agerland, hvilket betyder, at arten f.eks. i områder domineret af løvskov på Øerne er meget fåtallig. Der er meget forskel på, hvor almindelig arten er i de forskellige egne af Danmark. Den er decideret sjælden i mange egne af Fyn og øst for Storebælt, hvorimod den er karakterfugl i det vestlige og nordlige Jylland. Bomlærken er en udpræget standfugl, der om vinteren samles i flokke på helt op til 1.000 individer. Danmark besøges kun meget fåtalligt af træk- og vintergæster.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Bomlærkens føde består af frø, grønne plantedele samt insekter.


© Gerner Majlandt

Bestandsudvikling
Siden 1950'erne er bomlærken gået stærkt tilbage i det danske landskab. I perioden fra midten af 1970'erne til den første halvdel af 1990'erne forsvandt arten helt fra mange områder på Øerne, og bestanden gik således hele 70 % tilbage. Et tilsvarende mønster kunne ses i mange andre nord- og vesteuropæiske lande. Siden da er bestanden stort set fordoblet, men er stadig noget under niveauet fra før 1970'erne. Årsagerne til bomlærkens bestandsnedgang og senere -fremgang kendes ikke i detaljer, men skal formodentlig findes i ændringer i dyrkningspraksis.Udviklingen i ynglebestanden (øverst) og vinterbestanden (nederst) opgjort ud fra årlige punkttællinger. Bestandsstørrelserne er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Bomlærke i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Erik Thomsen


© Erik Thomsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 26-32 cm
Længde: 18 cm
Vægt: 38-55 g
Ynglealder: 1-2 år
Kuldstørrelse: 3-5 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 12-13 dage
Ungetid: 11-14 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 28000
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 20-33%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NT
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 2
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 67
Sidste måned: 247

Forrige artLink til denne sideNæste art