Trane (Grus grus)

Den europæiske bestand
Fremgangen i Danmark er i overensstemmelse med bestandsudviklingen i flere europæiske lande, især i Nordvesteuropa, hvor der er registreret markant fremgang. Tyskland huser nu ca. 2.500 par ynglende Traner, og bestanden er i spredning mod syd og vest, og i Slesvig-Holsten også mod nord.
Der er sket nyindvandring til Tjekkiet og Holland. I Skandinavien og Finland er bestandene store og svære at tælle, men vurderes til Norge ca. 1.500 par, Sverige ca. 12.500 par og Finland 5.-7.000 par. De baltiske lande samt Rusland, Hviderusland og Polen huser ligeledes store bestande. I 1998 blev den samlede europæiske tranebestand opgjort til ca. 45.000 par.
Årsagerne til Tranens succes de senere år er ikke fuldstændig kendte, men bedre beskyttelse af yngle- og rastepladser, naturgenopretning og -pleje samt jagtfredning har givetvis været afgørende. Forbedrede fourageringsmuligheder i vinterhalvåret kan også have spillet ind. Tranen er ingen kostforagter, og æder dyrisk føde som padder, småfisk og insekter, men primært lever den af vegetabilske fødeemner, som findes i rigelige mængder i det moderne næringsrige landbrugslandskab. Tranen fouragerer bl.a. på levninger fra landbrugsproduktionen, eksempelvis kartofler, majs og spildkorn.


Traner på Bygholmengen, Vejlerne. Foto Jens Kristian Kjærgaard.


© John Larsen


© Christian A. Jensen

Fakta
Vingefang: 200-230 cm.
Længde: 115 cm.
Vægt: 4.000-7.000 g.
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 30 dage
Ungetid: 65-70 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 142
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: Over 100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: LC
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 56
Sidste måned: 144

Forrige artLink til denne sideNæste art