Trane (Grus grus)

Yngleforhold i Danmark
Yngleparrene ankommer til ynglelokaliteterne efter milde vintre først i marts, og der har i de senere år været tendens til en stadig tidligere ankomst. Yngre, ikke-ynglende Traner ankommer nogle uger efter ynglefuglene.
De forskellige bestande har forskellig ynglebiotop. I Nordjylland har de traditionelle lokaliteter været magre heder og moser, især kystnære klitheder med lavvandede søer. På Bornholm og Lolland er ynglelokaliteterne næringsrige områder med skov og skovsump, i lighed med de tyske ynglebiotoper. I takt med fremgangen i bestanden er denne traditionelle klare skillelinie imidlertid blevet mindre markant, og arten har tilsyneladende efterhånden tilpasset sig til det dyrkede land, og yngler i flere tilfælde på ganske små lokaliteter. De nye ynglepar i Bygholm Vejle yngler i rørskov.
Reden findes altid på et utilgængeligt sumpet sted med stående vand, og et fælles træk er også, at arten kræver absolut ro på selve redestedet og i en radius rundt om reden. Reden ligner en lille svanerede. Æggene lægges i løbet af april, og kuldet består næsten altid af to æg.
Efter rugetiden, som varer en måned, føres ungerne af forældrefuglene i ca. 10 uger, før de når flyvefærdighed. I denne tid lever familierne meget skjult, og ofte rapporteres usikre par. Men parret bør registreres som ynglepar, når det har hævdet territorium (duetskrig og forsvar mod andre Traner) og til stadighed har opholdt sig på lokaliteten igennem yngletiden. Selvom unger ikke ses, er det ikke ensbetydende med, at parret ikke har lagt æg. På de ofte meget utilgængelige ynglelokaliteter kan det være svært at afgøre, om et givent par har gjort yngleforsøg. En del yngleforsøg mislykkes, og den gennemsnitlige ungeproduktion er på omkring 1 unge pr. ynglepar.
Efter at ungerne er blevet flyvefærdige, slutter familierne sig i løbet af sensommeren og efteråret sammen med ikke-ynglende fugle i større og mindre flokke, inden trækket mod vinterkvarteret. Den største traneflok optræder i Vejlerne, hvor efterårsforekomsterne de seneste år er steget, og i 2003 talte flokken for første gang over 100 individer i oktober måned. Afrejsen er sket senere og senere de sidste år, ofte opholder en mindre gruppe Traner sig her til november eller endda december, før de trækker til Frankrig og Spanien.


© John Larsen


© Christian A. Jensen

Fakta
Vingefang: 200-230 cm.
Længde: 115 cm.
Vægt: 4.000-7.000 g.
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 30 dage
Ungetid: 65-70 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 142
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: Over 100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: LC
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 55
Sidste måned: 144

Forrige artLink til denne sideNæste art