Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Hjejle (Pluvialis apricaria)

Ynglebestand 2010
Der har ikke været foretaget systematiske optællinger af Skov- og Naturstyrelsen i Thy, og der er da heller ikke fundet sikre eller sandsynlige ynglebeviser. Der har igen været et par hjejler på henholdsvis Agger Tange og ved Sønder Vorupør, der har haft en adfærd, der afveg fra de øvrige trækfugles i området.

Ynglebestand 2009
Der er af Skov- og Naturstyrelsen foretaget grundige optællinger på hedelokaliteter i Thy, men uden at der er fundet hjejler. Ligeledes er der heller ikke fundet tegn på ynglefugle på Borris Hede eller på andre tidligere ynglepladser. Hjejlen har således næppe ynglet i år, og det er tvivlsomt, om den længere kan betragtes som dansk ynglefugl.

Ynglebestand 2008
Der er ikke foretaget målrettede optællinger af Skov- og Naturstyrelsen, Thy i år, men eftersøgning på den seneste, faste ynglelokalitet var negativ. På en potentiel, midtjysk ynglelokalitet, hvor arten ikke er truffet ynglende i nyere tid, sås 16/7 4 fugle over heden, hvoraf mindst den ene var en ad. I samme område hørtes 2 fugle fløjte stående på jorden i perioden 25-28/4. På grund af omstændighederne må det betragtes som et sandsynligt ynglepar.

Ynglebestand 2007
På Thy skovdistrikt er der i år foretaget målrettede optællinger, men med et meget beskedent resultat for Hjejle. Den 1. juni sås 2 fugle i Hanstedreservatet, og på grund af omstændighederne kan det ikke afvises at have været et ynglepar. På en anden tidligere ynglelokalitet var der slet ingen fugle i år, selvom der har været etableret øget græsning på tidligere fourageringsmarker. På Borris Hede hørtes kun en fugl kalde 29. maj i det tidligere yngleområde. Heller ikke her kan det afvises, at der er tale om en ynglefugl. På en ø i Limfjorden blev der 30. maj iagttaget en varslende fugl under omstændigheder, der tyder på yngleadfærd. Biotopen er atypisk i forhold til gammelkendte biotoper, men der er grund til skærpet opmærksomhed på evt. yngleforekomster på tørre strandoverdrev.

Det er således meget usikkert, om Hjejlen har ynglet i Danmark i 2007. Bestanden er opgjort til 0-3 par.

Ynglebestand 2006
Optællingerne af ynglende hjejle er nu koncentreret om de to kernelokaliteter Borris Hede og en lokalitet i Thy. På Borris Hede er der iagttaget en fugl 2-3/6, men trods flere besøg er der ikke iagttagelser af yngleaktivitet. Den 5/8 blev der dog, ligesom i 2005, iagttaget 3 fugle, der kan have været lokale ynglefugle. Der er ikke foretaget koordinerede yngleoptællinger på Thy Skovdistrikt i 2006, men iagttagelser af et varslende par flere gange i yngletiden giver formodning om et ynglepar. På trods af at flere egnede ynglehabitater er opstået efter klithede-projektet, foreligger
der ingen iagttagelser fra Hanstholm Vildtreservat eller andre frilagte områder. Tilbagegangen fortsætter i den tyske bestand, der nu kun tæller 5-10 par i tre højmoseområder. Det er en
halvering siden 2000, og arten er nu kritisk truet også her (Niedersächsisches Umweltministerium 2006).

Ynglebestand 2005
Efter meget grundige optællinger på Borris Hede, Kallesmærsk Hede og på hederne i Thy er der fundet to ynglepar, men der er ikke konstateret ynglesucces. Arten er, efter en opbremsning af tilbagegangen midt i 1990erne, nu akut truet af udryddelse i Danmark. Situationen forværres yderligere af, at de nordlige bestande, der passerer Danmark på træk, næppe tiltrækkes af de danske ynglehabitater. De få danske ynglepar tilhører en sydlig bestand, der har en mere bleg yngledragt end de nordlige bestande.


Bestandsudvikling for Hjejle (Pluvialis apricaria) i Danmark 1930-2005

Midtvejsstatus 1998-2003
Af Ole Olesen
Hjejlen blev i 2003 kun fundet sikkert ynglende på to lokaliteter, nemlig med ét par på Vangså Hede og ét par på Agger Tange. Desuden var der et sandsynligt ynglepar på Hulsig Hede, hvor der i slutningen af maj blev observeret to fugle, der virkede ængstelige og spillede/kaldte både fra jorden og luften. Så vidt vides var der kun denne observation, og området bør overvåges de kommende år for at få verificeret om Hulsig Hede er en Hjejle-lokalitet. I Hanstholmreservatet blev der ikke registreret ynglende Hjejle ved optællingen i 2003, men 1-2 par kan være overset, hvilket dog ikke vurderes at være sandsynligt. På Borris Hede blev der ikke hørt eller set Hjejle i 2003, men på grund af vanskelige adgangsforhold og dårlige muligheder for at dække de centrale dele af området kan 1-2 par yngle på heden uden at være opdaget.

Hjejlen har også været meget sjælden som dansk ynglefugl i de foregående fem år med registreringer under DATSY-projektet. Der har været en sandsynlig nedgang i antal ynglepar fra 7-8 sikre eller sandsynlige par i 1998 til kun to sikre og ét muligt ynglepar i 2003. Arten er tilsyneladende forsvundet fra lokaliteter som Hanstholmreservatet og Borris Hede.

Ud fra de senere års observationer er den aktuelle ynglebestand vurderet til 2-5 ynglepar på meget få mulige ynglelokaliteter, og dette er naturligvis en bestandsstørrelse som betyder, at selv små ændringer på ynglelokaliteterne kan medføre, at arten forsvinder som dansk ynglefugl.

Hedens udstrækning og pleje er af største betydning for Hjejlens mulighed for at yngle i Danmark. Udstrækningen af hederne i Danmark er kun en brøkdel af hvad de var tidligere, og hederne ligger langt fra hinanden. De fleste hedestrækninger og kendte ynglelokaliteter er alle beskyttet i større eller mindre omfang, men plejen af heden, som er nødvendig for at Hjejlen kan yngle, er meget svingende. Afbrænding eller slåning af lyng og hugst af selvsået trævækst er en nødvendighed for at Hjejlen vil yngle på områderne.

Hjejlen er ikke let at optælle, men kommer man jævnligt i et område, ser og hører man fuglen, hvis den findes på lokaliteten. Flere af artens ynglelokaliteter ligger i områder, der for en stor del er lukkede for offentligheden. Her kan DOF ikke komme regelmæssigt, som det er ønskeligt hvis optællingen skal være optimal, hvorfor vi er afhængige af statsskovdistrikternes optællinger. I artens kerneområde, Thy Statsskovdistrikt, der bl.a. omfatter det lukkede Hanstholmreservat, tæller distriktet kun ynglefuglene i alle ulige år, hvorfor der kun foreligger sikre tal hvert andet år. På Borris Hede er der for det meste langt mellem mulighederne for at komme ind i området og da kun på udvalgte veje, hvilket bevirker at man ikke kan optælle arten i den centrale del af området.

Skal man have en forbedring i kvaliteten af talmaterialet, er en øget adgang til at tælle i de lukkede områder, dvs. især Hanstholmreservatet og Borris Hede, en nødvendighed. For at bevare håbet om Hjejlen som dansk ynglefugl i fremtiden er det ligeledes nødvendigt, at konsekvenserne af den iværksatte hedepleje følges, idet den nuværende indsats er baseret på formodninger om, hvad der kan hjælpe arten (Heldbjerg & Grell 2001). Det burde være muligt at overvåge de få tilbageværende ynglepar for at opnå en øget viden om hvorvidt parrene har ynglesucces og om hvilke helt specifikke betingelser, der tilgodeser Hjejlen.


© Benny Gensbøl


Ung/vinter. © Vibeke Toft

Fakta
Vingefang: 67-76 cm.
Længde: 27 cm.
Vægt: 140-210 g.
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-31 dage
Ungetid: 25-33 dage

Ynglebestand
Udvikling 1990-2000: Tilbagegang
Ændring: 50-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: LC
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 27
Sidste måned: 47

Forrige artLink til denne sideNæste art