Tinksmed (Tringa glareola)

Ynglebestand 2010
I 2010 er der ikke foretaget systematiske optællinger af tinksmed i Thy af Skov- og Naturstyrelsen, så det er ikke muligt at angive landsbestanden. Uden for Thy er der registreret 1-3 par på Borris Hede efter en meget grundig optælling i området. Der er ikke rapporteret om øvrige ynglefund fra Sydvestjylland, men for Oksbølområdet skyldes dette nok manglende optællinger, idet der sidste år blev fundet 6-8 par her.

Ynglebestand 2009
Der blev i alt registreret 110-112 ynglepar af tinksmed i 2009. Skov- og Naturstyrelsen i Thy har i år foretaget en grundig optælling på de sædvanlige ynglepladser og fandt 103 ynglepar i Thy med flest i Hanstedreservatet (55 par). Det er status quo i forhold til 2007. Andre vigtige ynglelokaliteter er Ålvand Klithede (18 par) og Lyngby Hede (16 par). Sammenlagt er bestanden her gået tilbage fra 40 par i 2007, hvilket kan skyldes et meget tørt forår. På hederne vest og nordvest for Oks-bøl har Miljøcenter Ribe registreret 6-8 ynglepar, og det er flere end de seneste år. Dette kan dog skyldes en grundigere optælling.
På Borris Hede er der fundet 1 par i den sydlige del af området, mens der ikke er fundet ynglepar ved den gamle yngleplads.
Arten synes nu helt forsvundet fra Sønderjylland, selvom en naturgenopretning i Kongens Mose har medført mere åbne arealer og dermed bedre vilkår for arten.
Den danske bestand af tinksmed findes således nu næsten udelukkende i Thy og på hederne ved Oksbøl.

Ynglebestand 2008
I år har der ikke været foretaget målrettede optællinger af Skov- og Naturstyrelsen, Thy (NJ), så der kan ikke siges noget om landsbestanden, men indtrykket fra nogle lokaliteter på Thy er, at bestanden er stabil. En rydning af trævækst i Kongens Mose (SJ) har ikke resulteret i tinksmed på lokaliteten, og der er kun fundet et enkelt ynglepar i Sønderjylland i år. På Borris Hede (VJ) er der hørt to syngende fugle i yngletiden, så her er der status quo.

Ynglebestand 2007
I år har der været foretaget målrettede optællinger på Thy skovdistrikt, og dette har sammen med optimale vandstandsforhold i hedemoserne givet gode yngleforhold på de store og vigtige hedearealer. Ynglebestanden har næppe været større de seneste 40 år, idet der i alt er talt 120-126 par, heraf 117 par i Thy. Fremgangen for bestanden her vurderes ikke at skyldes biotoppleje, men alene vandstandsforholdene. I den øvrige del af landet er der kun ganske få par tilbage, men i år er der fundet en territoriehævdende fugl både i Vendsyssel og på en tidligere kendt lokalitet i Midtjylland. Den vestjyske og sønderjyske bestand er fortsat meget lille.

Ynglebestand 2006
En samlet bestandsvurdering kan ikke foretages for tinksmed i 2006, da Thy Skovdistrikt ikke har optalt arten i år. I Sønderjylland fortsætter tilbagegangen, idet der nu kun er 1-2 par tilbage på én lokalitet, hvor der i 2005 var 3-5 par. På Borris Hede er der for andet år i træk kun fundet 1 par. I Ribe amt er der også tilbagegang, idet der kun er fundet 2-3 par. På 3 lokaliteter, der alle i 2005 husede 1 par, fandtes ingen i år. Den samlede danske bestand findes således nu næsten udelukkende i Thy.

Ynglebestand 2005
Der er foretaget grundige optællinger på de gammelkendte lokaliteter, og der er i alt registreret 66-67 par, hvilket er det laveste antal siden de systematiske optællinger begyndte i 1998. Europas sydligste ynglelokalitet, Kongens Mose, har ikke huset ynglende tinksmede i år, og også i den anden sønderjyske lokalitet, Hønning Mose, er der tilbagegang. På Borris Hede fandtes kun et par i år mod 4-5 par i 1998. I Hanstedreservatet blev der talt 31 par mod 45-46 i 1999 og 2001. Også på Stenbjerg/Lyngby Hede synes bestanden for nedadgående. Kun på Ålvand i Thy og på lokaliteterne omkring Kallesmærsk Hede er bestanden stabil. Selvom der kan være en vis usikkerhed om de præcise yngletal på lokaliteterne, tegner optællingerne i år til en generel tilbagegang for bestanden.

På fx Borris Hede synes der stadig at være egnede yngleområder til en større bestand, mens tilbagegangen i Hønning Mose måske kan tilskrives tilgroning.

I 2004 blev tinksmeden eftersøgt på tidligere yngleområder i Vendsyssel, men med et negativt resultat.


Bestandsudvikling for tinksmed (Tringa glareola) i Danmark 1950-2005

Ynglebestand 1998-2003
I 2003 er der registreret 81-83 par, der alle er fundet i den vestlige del af Jylland. Omkring 90% af bestanden findes i dag i Thy med den største koncentration i Hanstedreservatet, der er lukket for offentligheden i yngletiden. Herudover er der fundet 6-7 andre lokaliteter med en fast ynglebestand på mindst 2 par.

Der er ikke konstateret store udsving i perioden 1998-2003, men der er tilsyneladende sket en forøgelse af bestanden på flere af hederne i Thy, efter at bestanden her i 1993 og 1994 blev optalt til henholdsvis 54 og 64 par. Dette kan tilskrives en målrettet arealpleje foretaget af Skov- og Naturstyrelsen efter bevilgede midler fra EU til projektet: Forvaltning af nordeuropæiske heder i relation til EF’s fuglebeskyttelsesdirektiv.

Den aktuelle ynglebestand anslås til 102 par.

Tinksmeden har tidligere været en udbredt ynglefugl i de jyske hedemoser, men i takt med hedeopdyrkningen forsvandt ynglebiotoperne, og i dag findes yngleparrene da også næsten udelukkende på fredede eller beskyttede, større hedeområder. Lindet (2001) nævner, at Tinksmeden undgår at yngle ved søer, der ligger nærmere end 80 meter på skovbryn, og at arten først i en afstand på 200-300 meter fra skovbevoksninger yngler med samme tæthed som ved søer omgivet af åben hede. Dette vil i sig selv være en meget begrænsende faktor for den danske ynglebestand, og dette forklarer måske, hvorfor der i dag mangler ynglende Tinksmed i flere ellers oplagte yngleområder. Det er også påvist, at ynglende Tinksmede er helt afhængige af en høj grundvandstand, og det er afgørende for en tæt bestand, at hedebiotopen ikke tørrer ud i yngletiden. Der er tilsyneladende også en positiv sammenhæng mellem stor nedbørsmængde og antallet af ynglende Tinksmede. En tilkastning af drængrøfter har også i flere tilfælde haft en positiv effekt på bestanden. Artens biotopvalg er i øvrigt beskrevet i Jensen & Brøgger-Jensen (1995).

Ynglende Tinksmed registreres ret let i månedsskiftet maj/juni, idet fuglene da normalt er meget sangaktive. Det kan dog være vanskeligt på lokaliteter med flere par at adskille de enkelte par fra hinanden og dermed opgøre bestanden nøjagtigt. Desuden kan nordiske trækfugle på vej mod ynglepladserne her synge og udvise yngleadfærd på gennemtrækket i maj. På flere gammelkendte ynglelokaliteter træffes jævnligt Tinksmed i maj måned, uden at dette senere fører til yngleforsøg.

Det vurderes, at antallet af registrerede par 1998-2003 giver et godt billede af ynglebestandens størrelse, idet de fleste lokaliteter er dækket. Der er dog enkelte områder i Vendsyssel, der ikke er talt op, men her findes formentlig kun ganske få par. De manglende lokaliteter forsøges dækket i de kommende år ved en mere målrettet indsats.


Fuglebeskytelsesområdet for Tinksmed i Sdr. Feldborg Plantage. Foto Gert Thorhauge Andersen, juni 2004.


© Per Poulsen

Fakta
Vingefang: 36-40 cm.
Længde: 20 cm.
Vægt: 50-90 g.
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-23 dage
Ungetid: 30 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 94
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: 25-50%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: EN
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 12
Sidste måned: 64

Forrige artLink til denne sideNæste art