Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Rød Glente (Milvus milvus)

Generelt om rød glente
Ligesom de fleste andre rovfugle og ugler har den røde glente været offer for en storstilet forfølgelse i det sidste århundrede. Siden har arten været i fremgang, og der er nu næsten 100 ynglende par i Danmark. Modeller peger på, at den forventede ændring af klimaet og følgerne heraf, vil medføre at Danmark bliver et nyt kerneområde for den europæiske population af rød glente; delvist på grund af tab af egnede yngleområder i resten af Europa. Derfor vil Danmark med stor sandsynlighed få en endnu større international forpligtigelse til at tage vare på denne globalt truede art. På nuværende tidspunkt har de fleste beskyttelsesinitiativer herhjemme fokuseret på beskyttelse af individuelle reder. Dette har kun kunne lade sig gøre på grund af en relativt lille population, og i fremtiden vil denne form for forvaltning ikke længere være praktisk mulig. Set i dette lys er der behov for en ny forvaltningsstrategi, der er baseret på de forventede ændringer, og kan beskytte arten bedst muligt. Derfor skal det analyseres, hvor glenten i fremtiden forventes at holde til, hvordan den bevæger sig i landskabet, hvilke naturtyper den foretrækker og hvor store områder/territorier den skal bruge. Dertil kommer, at det er vigtig at udbrede viden om den røde glente til den almindelige dansker for at standse både den bevidste forfølgelse af arten og den utilsigtede forgiftning af rovfuglen på grund af rotte- og mussebekæmpelse med gift. Det sidstnævnte er særligt problematisk for rød glente, der hovedsagligt lever af ådsler.

Mål for Projekt Fokuseret Fugleforvaltning
Øge den samlede viden om forvaltningsmæssige behov, med det formål at skabe en favorabel bevaringsstatus

Det gør DOF
I forhold til vores større internationale ansvar med at beskytte den røde glente er det vigtigt med en dybere forståelse af artens krav og behov. Dette vil vi opnå ved følgende initiativer:

• Kortlægning af reder
• Indsamling af viden om ynglehabitater
• Analyser af indsamlede data inklusiv resultater fra klimamodeller med henblik på, at estimere fremtidig spredning og bestandsstørrelse af rød glente
• Anbefaling til forvaltning baseret på den opnåede viden
• Produktion af artikler og pressemateriale samt online informationer omkring forgiftningsproblemer, med henblik på at opnå en øget opmærksomhed omkring arten
• Oprettelse at dialogforum hvor besøgende kan kommunikere med fagrelevante personer

Årlige bestandsopgørelser
Alle arter i Projekt Fokuseret Fugleforvaltning bliver overvåget, så vi kan finde ud af, hvor stor bestanden er. Overvågningen står en gruppe af frivillige trænede ornitologer for, og resultaterne bliver indtastet i DOFbasen (link). Desuden bliver der samlet store mængder data ind på hvilke naturtyper/områder og hvilke reder fuglene vælger. De data kan bruges i fremtidige analyser. Størrelsen af bestanden bliver hvert år opgjort i en detaljeret rapport. Denne type data er vigtig for det videnskabelige arbejde.


Rød glente øverst, musvåge nederst. © Poul Reib

Fakta
Vingefang: 145-165 cm.
Længde: 61 cm.
Vægt: 750-1.050 g.
Vægt (hun): 950-1.300 g.
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 31-32 dage
Ungetid: 50-60 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2022: 300-350
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: 100-500 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: VU
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: 1
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 63
Sidste måned: 111

Forrige artLink til denne sideNæste art