Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Vandrefalk (Falco peregrinus)

Generelt om vandrefalk
Denne fantastiske luftakrobat blev udryddet som ynglefugl I Danmark i 1972 som følge af forurening og forfølgelse. Op gennem 1990’erne steg antallet af observationer på træksteder og overvintringslokaliteter i Danmark. I 2001 vendte vandrefalken tilbage som dansk ynglefugl og på nuværende tidspunkt har vi fire ynglende par. Vandrefalken yngler naturligt på stejle, utilgængelige klippesider; en naturtype der er sjælden i Danmark. Fra udlandet ved vi, at falkene meget gerne vil lægge deres æg i kasser opsat på menneskeskabte konstruktioner som for eksempel høje bygninger, broer, skorstene, siloer og så videre. Redekasserne giver falkene mulighed for at yngle i områder uden naturlige redepladser, og opsætning i byerne har desuden den positive sideeffekt, at helt almindelige mennesker kan nyde synet af denne fantastiske art midt i byen.

Mål for Projekt Fokuseret Fugleforvaltning
Målet er at øge den samlede danske ynglebestand af vandrefalk samt at hjælpe arten med at brede sig fra deres nuværende yngleområder til for eksempel bynære områder.

Det gør DOF
I Danmark er der opsat et lille antal redekasser i forbindelse med lokale initiativer. Selvom falkene endnu ikke har taget kasserne i brug, har de udvist nogen interesse for dem. Som et led i Projekt Fokuseret Fugleforvaltning, vil der blive opsat fem redekasser på egnede vandrefalkelokaliteter. I den forbindelse er der lavet et notat med en analyse af, hvor dette kan ske, uden særlig risiko for negativ påvirkning af sårbare arter af truede eng- og vadefugle. Notatet udgør derved et vigtigt værktøj i en ansvarsbevidst forvaltning af vandrefalken i Danmark.
Notatet kan læses her:
http://www.dof.dk/sider/images/stories/proj/diverse/dokumenter/Udpegning

Opsætning af redekasser
Målet er at opsætte i alt 5 kasser. Kasser skal helst placeres i en højde af 80 m eller mere. Byer med havneområder er velegnede, idet byttedyr som duer, kragefugle, måger og stære ofte findes i store antal her. Ved valg af opsætningssted er det også vigtig at sørge for, at der findes en platform, hvor ungerne kan træne deres vinger, inden de flyver ud.


Årlige bestandsopgørelser
Alle arter i Projekt Fokuseret Fugleforvaltning bliver overvåget, så vi kan finde ud af, hvor stor bestanden er. Overvågningen står en gruppe af frivillige trænede ornitologer for, og resultaterne bliver indtastet i DOFbasen (link). Desuden bliver der samlet store mængder data ind på hvilke naturtyper/områder og hvilke reder fuglene vælger. De data kan bruges i fremtidige analyser. Størrelsen af bestanden bliver hvert år opgjort i en detaljeret rapport. Denne type data er vigtig for det videnskabelige arbejde.


Adult han. © John Larsen

Fakta
Vingefang: 95-115 cm.
Længde: 40 cm.
Længde (hun): 46 cm.
Vægt: 600-750 g.
Vægt (hun): 900-1.300 g.
Kuldstørrelse: 3-4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 29-32 dage
Ungetid: 35-42 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2022: 14
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: >500 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: VU
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 77
Sidste måned: 135

Forrige artLink til denne sideNæste art