Vandrefalk (Falco peregrinus)

Kasseopsætning
Som led i Projekt Fokuseret Fugleforvaltning, vil der i alt blive opsat fem redekasser på egnede vandrefalkelokaliteter. I den forbindelse har DOF udarbejdet et notat, der ved hjælp af GIS-analyser udpeger en række egnede lokaliteter til opsætning af vandrefalkekasser. Notatet er samtidig DOF’s generelle anbefalinger i forhold til redekasseopsætning til vandrefalk.

Ud over at forsøge at hjælpe vandrefalken, tager notatet også hensyn til de potentielt negative konsekvenser af opsætningen af redekasser til vandrefalken. Vandrefalkens utrolige fart- og jagtegenskaber gør den til en meget betydningsfuld jæger og en potentiel trussel for byttearter, hvis størrelse og status som fåtallige ynglefugle i Danmark, gør dem særligt sårbare over for tilstedeværelsen af ynglende vandrefalke. I Danmark har ynglebestanden af flere eng- og vadefugle længe været i tilbagegang som følge af for eksempel habitatforringelse. Notatet anbefaler derfor, at der som udgangspunkt ikke opsættes vandrefalk-kasser i nærheden af vigtige yngleområder for brushane, stor kobbersneppe, almindelig ryle (engryle) og klyde.

I de øvrige områder anser notatet det som værende forsvarligt at opsætte redekasser til vandrefalk, men at hvert tilfælde bør vurderes individuelt. Som konklusion foreslår notatet Århus Havn, Grenå Havn, Hirtshals Havn, Helsingør og Årslev Engsø/Brabrand som mulige placeringer af de fem vandrefalkeredekasser der indgår i Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. Andre lokaliteter såsom Store Heddinge, Vejle og Frederikshavn kan dog med fordel indgå som mulige placeringer til vandrefalkekasser i andre projekter.

Kort og analyse over frarådede områder til kasseopsætning kan ses under links.


Adult han. © John Larsen

Fakta
Vingefang: 95-115 cm.
Længde: 40 cm.
Længde (hun): 46 cm.
Vægt: 600-750 g.
Vægt (hun): 900-1.300 g.
Kuldstørrelse: 3-4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 29-32 dage
Ungetid: 35-42 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2013: 14-15
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: Genindvandret

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: RE
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 89
Sidste måned: 122

Forrige artLink til denne sideNæste art