Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Hvidbrystet Præstekrave (Anarhynchus alexandrinus)

Hvidbrystet præstekrave 2011
Hvidbrystet præstekrave yngler i Danmark kun i Vadehavet. De fleste findes på sandstranden og ude i de lave klitter på Fanø og Rømø, en anden vigtig yngleplads er de kortgræssede enge lige indenfor klitdiget på Rømø Sønderland. De 61 par, der blev optalt i 2011, er flere end der blev optalt i 2009 og 2010.

Udover ynglefuglene i Vadehavet blev der set hvidbrystet præstekrave i yngletiden forskellige steder i Jylland og på Vestsjælland og Møn. I ingen af tilfældene var der tale om stationære fugle, og der er derfor ingen mistanke om ynglen.Optællingerne

Danmarks Miljøundersøgelser (fra 2011 Aarhus Universitet Institut for Bioscience) har siden 1996 haft ansvaret for et ynglefugleprogram i Vadehavet som et led i det internationale Vadehavssamarbejde. Programmet optæller hvert år de ynglende hvidbrystede præstekraver på alle kendte ynglelokaliteter, og det var også tilfældet i 2011. Tællingerne blev koordineret af Amphi Consult, og mange blev foretaget af DOF’ere. Der er ikke modtaget supplerende oplysninger om ynglefugle gennem DATSY projektet, og der fandtes heller ikke oplysninger om ekstra ynglefugle i DOFbasen.

Under ynglefugletællingerne blev alle kendte ynglelokaliteter besøgt to gange i slutningen af maj og første halvdel af juni. 24. maj var der en stor oversvømmelse, der dækkede store dele af strandene i Vadehavet. Oversvømmelsen betød, at et stort antal fugle flyttede og startede et nyt yngleforsøg, og antallet og fordelingen af ynglefuglene i 2011 er baseret på kortlægninger efter 28. maj.


Fanø

På en grundig gennemgang efter præstekraver 7. juni fandtes 12 par hvidbrystede præstekraver på nordvestkysten af Fanø. På Grønningen var der 2 par, hvor fuglene var stationære, men ikke udviste egentlig yngleadfærd. På Søren Jessens Sand var der i alt 10 par. Heraf var de 4 par inde i kanten af klitten, mens 6 par var ude på de store åbne sandflader. Ude på sandfladerne fandtes tilfældigt to reder med æg, mens yderligere to hanner var redenervøse. Herudover havde ca. 4 par unger, der dog ikke sås.

Tidligt i maj sås op til 6 par på Grønningen, nogle af disse par har eventuelt taget deres unger med ud på Søren Jessens Sand, eller har fået deres rede oversvømmet 24. maj og er flyttet.

Der sås ikke i 2011 ynglefugle på Sydfanø.

12 par er en del over gennemsnittet på Fanø de seneste år. Tidligere, fra 1969 til 2001 ynglede der normalt mellem 15 og 23 par, men siden 2001 er antallet faldet markant.


Rømø

Der fandtes 49 ynglepar på Rømø i 2011 mod 45 par i 2010, 35 par i 2009 og 60 par i 2008.

På strandene syd for Lakolk yngler de hvidbrystede præstekraver spredt over et stort areal med klitvegetation under opvækst, og det er meget tidskrævende at gå området grundigt igennem. 2011 var det femte år i træk, hvor dette område blev grundigt undersøgt. Her fandtes 22 par, stort set identisk med de 21 par i 2008 og 2010, mens der kun fandtes 11 par i 2009. Der blev set ungefamilier, men ynglesuccesen vurderes at have været beskeden i 2011. Oversvømmelsen 24. maj, et stort forstyrrelsespres fra strandturister og prædation fra mange løse hunde vurderes at være de vigtigste trusler mod præstekravernes reproduktion.

På de kortgræssede enge på Rømø Sønderland fandtes 16 par mod 8 par i 2010 og 13 par i 2008 og 2009. Her kendes ynglesuccesen ikke. Det gør den heller ikke på strandene nord for Lakolk, hvor antallet af ynglefugle var gået ned fra 16 til 11 par fra 2010.


Tøndermarsken

Der blev ikke fundet ynglefugle i Tøndermarsken i 2011. Et større antal ynglepar yngler lige syd for den dansk-tyske grænse i Rickelsbüller Koog, men det er ikke meget fugle herfra ses nord for grænsen.


Aflæsning af farvemærkede fugle

Som i 2009 og 2010 fandt optælleren på stranden på det sydlige Rømø Thorkil Brandt igen i 2011 en ynglende farvemærket hvidbrystet præstekrave, der var mærket som unge i provinsen Zeeland i det sydvestlige Holland.


© Per Poulsen

Fakta
Vingefang: 42-58 cm.
Længde: 16 cm.
Vægt: 40-60 g.
Kuldstørrelse: 3 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 24-27 dage
Ungetid: 26-31 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2021: 112
Udvikling 1990-2000: fremgang
Ændring: 75 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: EN
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 152
Sidste måned: 237

Forrige artLink til denne sideNæste art