Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Stenvender (Arenaria interpres)

Kilde
Følgende tekst er taget fra DATSY's midtvejsrapport trykt i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 2004 nr. 2, hvor de eksakte referencer kan ses.

Midtvejsstatus 1998-2003
Af Palle A.F. Rasmussen og redaktionen
Bestanden på Læsø blev i 2003 optalt i dagene 21-23.juni. Optællingsmetoden var som tidligere år en grundig gennemgang af alle småøer og holme syd for Rønnerne, inklusive Stokken og Sdr. Nyland. I alt blev der registreret 50 par, hvilket er det højeste antal par der er optalt i området. Formentlig er der tale om en reel fremgang, idet optællingsmetoden som nævnt har været den samme under optællingerne siden 1987. Optællingstidspunktet var dog i forhold til tidligere år ca. to uger senere, men det fik tilsyneladende ikke nogen indflydelse på resultatet. Nærmere tværtimod, idet størstedelen af parrene blev registreret som vedvarende varslende.

Ud over Læsø er der ikke modtaget brugbare oplysninger om ynglefugle andre steder i landet. Fra Saltholm er der dog oplysninger om enkelte mulige par, men som tidligere år er registreringstidspunktet (medio maj) for tidligt til at parrene kan regnes som sikre. Øen er et oplagt yngleområde for Stenvender, og der burde gennemføres en målrettet optælling omkring midten af juni.

Landsbestanden i perioden 1998-2002 kan pga. manglende optællinger ikke opgøres, men ligger antagelig omkring 40 fordelt på kun tre ynglelokaliteter, se tabel 15. Bestandsniveauet på Læsø i 2000 svarede til niveauet ved tidligere optællinger i 1990 og 1996. Mandø er ny som ynglelokalitet, idet arten ynglede her første gang i 1995. Ynglefundene på Saltholm er de første siden 1980’erne.

At Læsø således er Stenvenderens eneste faste yngleplads i Danmark skyldes sandsynligvis øens dynamik som følge af den generelle landhævning i landets nordlige egne (Hansen 1994). Der dukker således hele tiden nye holme op ved Læsø, og det er dem Stenvenderen foretrækker, dog først når der er indvandret vegetation, især hindebæger. Hertil kommer at der ikke yngler Sølvmåger på Læsø samt at Stenvenderen næsten altid yngler i tilknytning til kolonier af Havterne, som der er mange af på Læsø.

At arten så småt er begyndt at yngle ved Saltholm igen kan måske hænge sammen med at der også her er dukket mange nye småholme op pga. den ændrede dynamik i sundet som følge af byggeriet af Øresundsbroen.


© Ulrik Bruun

Fakta
Vingefang: 44-49 cm.
Længde: 23 cm.
Vægt: 80-110 g.
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-24 dage
Ungetid: 19-21 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2018: 20
Udvikling 1990-2000: Tilbagegang
Ændring: 50-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: EN
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 17
Sidste måned: 49

Forrige artLink til denne sideNæste art