Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Stor Skallesluger (Mergus merganser)

Introduktion
Stor Skallesluger er udbredt i den norlige del af Europa, i Asien og i Nordmamerika. I Danmark yngler den i den Sydøstlige del af Sjælland, på Lolland-Falster, Møn, og Bornholm samt kysterne omkring Alssund. Herudover har der været enkelte ynglepar på forskellige lokaliteter i Midt- og Vestjylland. De seneste år har der ynglet et par i Mossø i Århus Amt.
Stor Skallesluger overvintre i stort tal i de danske farvande og i marts-april trækker de til ynglepladserne. Der oversomre ingen eller kun ganske få fugle i Danmark. Ser man Stor Skallesluger om sommeren, er det formentlig ynglefugle.


Status 2012
Stor skallesluger Mergus merganser
Af artscaretaker Jan Blichert-Hansen

2012 har igen været et år med fremgang for Stor Skallesluger. Igen er det på Bornholm og især Sønderborg området med de mange nye opsatte kasser der tilsyneladende har givet pote. I de to områder har der været foretaget en omfattende kontrol af yngleområder hvilket har givet en præcist angivelse af ynglefugle.
Samme kontrol af kasser er i 2012 ikke foretaget i Storstrømsområdet, hvorfor ynglefund der derfor må betragtes som et absolut minimum.
I Storstrømsområdet er der på Møn i Nordfeldt skoven opsat 5 nye kasser der alle er blevet kontrolleret. En kasse blev set med dum hvilket viser yngleforsøg.
I Østjylland er der 12. juli set 6 hunner med ca. 18 juvenile, hvilket formodes at svare til ca. 2-4 par. Det er det højeste antal observeret i dette lokaleområde i flere år. Hvor præcist fuglene har ynglet vides ikke, men et gæt kunne være ynglefugle fra bl.a. Silkeborg- og Skanderborg søerne?
I Ulvshaleløb ved Nyord er der 3. juli set ikke mindre end 85 juvenile hvilket er højeste antal registreres der i yngleperioden. Dette kan måske indikere at det er samleområde for årets ynglefugle fra det syd og østsjællandske.
Det samlede antal vurderes til at være ca. 70-80 par

Ynglende Stor Skallesluger fordelt på lokalafdelinger i 2012

Storstrøm 24-31
København 1-2
Sønderjylland 26-28
Østjylland 4
Øvrige Jylland 0
Bornholm 13-16

I alt 68-81


Han. © Poul Reib


Hun. © Poul Reib

Fakta
Vingefang: 82-97 cm.
Længde: 62 cm.
Vægt: 1.550-1.650 g.
Vægt (hun): 1.050-1.250 g.
Kuldstørrelse: 7-12 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 30-34 dage
Ungetid: 60-70 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2022: 165-168
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: 100-500 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: VU
DK gulliste: LC
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 73
Sidste måned: 253

Forrige artLink til denne sideNæste art