Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Splitterne (Thalasseus sandvicensis)

Status ynglesæson 2004
Fra de konkret optalte kolonier er der oplysninger om ca. 3.000 ynglepar. Hertil kommer et ukendt antal på især Klægbanken i Ringkøbing Fjord. Hvis det antages, at bestanden i de vestjyske fjorde samlet har været på et normalt niveau på 1.000-2.000 par, vil den samlede landsbestand ligge i størrelsesordenen 4.000-5.000 par, hvilket er ret normalt i forhold til foregående år.

Den store koloni på Langli i år etablerede sig relativt sent, hvilket tyder på forstyrrelser eller rokering fra en anden lokalitet. En forekomst af ræv har forstyrret ynglefuglene på Langli i de seneste år, og måske som følge heraf slog kolonien sig ned i marsken frem for som tidligere at yngle oppe i klitterrænet. Denne placering viste sig at være katastrofal, da stormhøjvandet den 24. juni bortskyllede samtlige reder fra marskområderne, inklusiv Splitternernes.

Der har øjensynligt ynglet en ret stor koloni af Splitterner i 2004 på Klægbanken. Der er set mange Splitterner ved øen, og de er ligeledes set i faste fourageringstogter ud til havet over bl.a. Hvide Sande. Kolonien blev desværre ikke talt op. Da arten i 2004 manglede helt i Nissum Fjord, er det meget sandsynligt, at kolonien på Klægbanken har været forholdsvis stor og måske landets største i 2004. Bestanden i de vestjyske fjorde har samlet set været nogenlunde konstant gennem længere tid.

Der kan muligvis have ynglet en mindre koloni på Siø ved Tåsinge og Lindelse Nor, men konkrete oplysninger mangler desværre.

Det tyder på, at der er tilflyttet et større antal Splitterner til Danmark fra den hollandske bestand. Arten ynglede eksempelvis ikke på Langli i 2003. I den resterende del af Danmark mærkes bestanden omvendt af, at især kolonien på Hirsholmene er forholdsvis lille sammenlignet med visse af de foregående år. De mindre østdanske kolonier synes til gengæld at være stabile.


Splitternekolonier i Danmark 2004

Oversigt over kolonistørrelser


Kolonistørrelser 2004


© Ulrik Bruun

Fakta
Vingefang: 98-105 cm.
Længde: 41 cm.
Vægt: 210-260 g.
Kuldstørrelse: 1-2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 21-24 dage
Ungetid: 35 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2018: 3900
Udvikling 1990-2000: Tilbagegang
Ændring: 30-50 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: LC
DK gulliste: LC
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 18
Sidste måned: 45

Forrige artLink til denne sideNæste art