Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Geddal Enge & Sønder Lem Vig


Vue ud over rørskoven ved Sønderlem Vig

Beskrivelse
Geddal Enge

Inden Geddal Enge i 1958 blev afvandet og opdyrket, bestod området af lavvandet strandeng og rørskov omkranset af en naturlig vold. Ved afvandingen i 1958 forhøjede man samtidig diget, men det var ikke nok til at forhindre, at der med jævne mellemrum skete brud på diget. I 1981 forsvandt således 50 m af diget og senest i vinteren 1990 skete der endnu engang stor skade på diget.
Hver gang blev markerne oversvømmet med saltvand til stor glæde for mange ande- og vadefugle. For lodsejerne var fornøjelsen dog begrænset, idet mange af markerne var umulige at opdyrke i en tid herefter på grund af saltaflejringer.
I 1992 tog man imidlertid konsekvensen af naturens utæmmelige kræfter og gendannede den gamle strandeng, dog nu med mulighed for at regulere vandstanden via et slusesystem så man kunne give optimale forhold for yngle- og træfugle. Diget fik i den forbindelse en vigtig funktion, idet det forhindrer oversvømmelse af området i fuglenes yngletid. For at forhindre for kraftig tilgroning afgræsses strandengen desuden af kreaturer, hvilket specielt er vigtigt for områdets vadefugle. Geddal Enge er således idag en meget vigtig yngle- og træklokalitet for især ande- og vadefugle.

Sønderlem Vig

Sdr. Lem Vig er et ca. 1,000 ha. stort vådområde med strandenge, rørskove og lavvandede vige. Området er en gammel fjordarm og er adskilt fra Venø Bugt med en dæmning. Fjorden står i forbindelse med vigen via en ca. 200 m. lang kanal. Ved udløbet i fjorden blev der i 1960 bygget et pumpehus, som sørger for at holde vandstanden i vigen uændret. Selve vigen, dvs. den frie vandflade, dækker ca. 350 ha., mens der er ca. 150 ha. rørskov, særligt på den sydlige og østlige side. Nord og øst for vigen er der enge, og lidt nordligere findes nogle små løv- og nåletræskove. Vest for dæmningen ligger Geddal strandenge, et ca. 90 ha. stort område, som Miljøministeriet i 1992 begyndte at naturgenoprette.

Adgangsforhold
Geddal Enge

På parkeringspladsen ved Geddalvej er der opstillet en fugletavle samt borde og bænke. Herfra kan man følge en sti til højre til fugletårnet (2) eller til venstre til en gammel stenalderklint (1) hvor man har et godt overblik over engenes sydvestlige del. På diget langs hostrupvej (3) kan den yderligste nordøstlige del, som ikke kan ses fra fugletårnet, overskues.

Sønderlem Vig

Der er især 3 muligheder for at komme ind i området. Fra Holstebro-Skive vejen drejes fra 7 km. nord for Vinderup mod vest til Vester Egebjerg. Tag her Vester Egebjergvej nordpå, så langt den er asfalteret. Her er et godt sted, hvor man kan overskue engene og rørskoven (1).
Man kan også fortsætte vestpå fra Vester Egebjerg og tage vejen til højre mod Hostrup. Fra diget langs vejen er der god udsigt over rørskoven til højre og strandengene til venstre.
Ved pumpehuset (P1) vest for området kan vandfladerne let overskues, specielt hvis man går langs kanalen til selve vigen (2).
Endelig kan man nordfra komme ind i området ved fra Sønderlemvej at dreje ad vejen til Bustrup Plantage, hvor man kan stille bilen (P2) og gå ad skovvejen til fugletårnet (3) for enden af vejen. Dette er et godt sted om foråret.

Udnyttelse
Små dele af Sønderlem Vig bliver udnyttet landbrugsmæssigt . Bl.a. til græsning og nogle få afgrøder.
Geddal Enge bliver kun afgræsset af kreaturer

Fakta
Kommuner: Holstebro, Skive
Areal: 1670 hektar
Ejerforhold: Statsejet

Sidevisninger
Denne måned: 127
Sidste måned: 383

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet