Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gentofte Sø


Engkarse i sydfolden 27/4. Foto: Anne-Grete Ditlevsen

Beskrivelse
Det vigtigste sted i Danmark for biologisk mangfoldighed er i naturområderne i og omkring København! Denne noget overraskende konstatering er et af resultaterne af den nyeste forskning ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet. Centrets forskning viser at hvis man sammenholder mønstre af artsrigdom af fugle og andre arter med mønstre af befolkningstæthed, er der sammenfald. Det vil sige at steder med størst biodiversitet samtidig er de områder hvor mennesket også er i størst antal. Dette mønster har vist sig at være gældende for alle regioner af verden fra Afrikas til Europa og i Danmark.

Helt i tråd hermed er Gentofte Sø og Brobæk Mose (Insulinmosen) et fascinerende naturområde der rummer mange naturtyper, arter og processer, både almindelige og sjældne, selv om det ligger 8 km fra Københavns centrum og klos op af én af landets mest befærdede motorveje.

Lokaliteten er det største sammenhængende vådområde i Gentofte Kommune. Området er af meget stor biologisk, rekreativ og æstetisk værdi. Gentofte Sø er således blandt landets 10 reneste søer over 20 ha, og hele området er udpeget som et internationalt naturbeskyttelsesområde ("habitatområde") fordi det rummer følgende naturtyper som er truet i hele EU og som Danmark er forpligtet til at beskytte:
· Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
· Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter og store arter af vandaks
· Vandløb med vandplanter
· Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
· Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
· Rigkær med højt kalkindhold i jordbunden
· Skovbevokset tørvemose
· Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld

Det bør også nævnes at der findes hele 7 arter af vildtvoksende orkidéer i området, hvortil kommer en udplantet art.

Området har desuden en spændende kulturhistorie som er tæt forbundet med dets naturhistorie.

Lister over observerede arter i området inden for alle grupper af organismer, årsrapporter over observationer fra perioderne 1979-1983 + fra 1998 og frem, artikler om områdets kulturhistorie, og fredning m.m. samt turguide kan rekvireres hos caretakeren.

En liste over samtlige fuglearter der er observeret i området kan ses på denne hjemmeside ved i venstre kolonne under ”Observationer” at klikke på ”Dellokaliteter”, derefter på ”Gentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)” og til sidst på ”se en liste over disse her”. Listen medtager mindst én observation af alle arter der er noteret i området, men for langt de fleste arter er der kun medtaget observationer gjort siden DOFbasens oprettelse i foråret 2002. En enkelt observatør, Simon Vikstrøm, har dog indtastet alle sine observationer i tidens løb i DOFbasen.

Adgangsforhold
Der er adgangsforbud på rørholmene i søen, men ellers fri adgang. Sejlads på søen er tilladt i perioden 1. juni - 31. oktober i seks udlejningsbåde. Insulinmosen er svært tilgængelig uden for stisystemet.

Udnyttelse
Der finder udelukkende rekreativ udnyttelse sted, først og fremmest almindelig færdsel og motion, desuden lystsejlads og lystfiskeri. Indtil ca. 1970 fandt kommercielt rørskær sted. Græsning ophørte 1932.

Fakta
Kommune: Gentofte
Areal: 53 hektar
Ejerforhold: Gentofte Kommune

De tre alvorligste trusler:
- Sejlads
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Afskæring af spildevand
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 446
Sidste måned: 1167

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet