Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Bøjden Nor


Bøjden Nor

Beskrivelse
Fugle: På strandengene yngler en del vadefugle (bl.a. vibe og rødben), men det er de mange rastende fugle, der gør Bøjden Nor til en lokalitet af stor betydning. Lappedykkere, skalleslugere, sangsvaner, vadefugle, måger og terner fouragerer eller hviler her. Og ænderne er et kapitel for sig: Forår, efterår og vinter optræder foruden stor skallesluger og gravand også adskillige arter af svømme- og dykænder i store tal. Her er gode chancer for at se alle de 7 danske svømmeænder på én gang! Mest berømt er noret nok for de mange tusinde trold-, taffel- og bjergænder, der i fire vintermåneder kan nydes på tætteste hold fra fugleskjulet.

Årets gang ved Bøjden Nor
Forår: De overvintrende Bjergænder kulminerer i antal (feb-marts). Vadefugle på vej mod nord raster for en kort stund (april-maj). Viberne boltrer sig i parringsflugt over engene.

Sommer: De sort-hvide strandskaders stemme gjalder over engene. Gravand og knopsvane fører deres unger på vandet (juli). Højarktiske vadefugle trækker allerede nu mod syd igen. Mange raster på engene, i fladvandet og langs kysten (juli-aug).

Efterår: Pibeand og krikand raster i store tal, når engene er oversvømmede (sept-okt). Gå nede ved vandkanten, hvis ænderne ligger tæt ved kysten - så er du mindre synlig - kun hovedet er synligt over strandvolden - og du får en større oplevelse.

Vinter: Så længe noret ikke fryser til, kan her ligge ænder, svaner og blishøns i meget store tal. Også musvåge, fjeldvåge og tårnfalk gæster tit området. Tårnfalken er let at få øje på, når den står stille i luften på svirrende vinger. Vinteren byder også på småflokke af bjergirisk og snespurv.

Fuglelivet ved Bøjden Nor
Det lavvandede Bøjden Nor og de omgivende strandenge er levested for mange fugle. I alt yngler her ca. 45 arter og andre kommer hertil på træk og om vinteren. Ænder og andre vandfugle har hele året et rigt og fredfyldt spisekammer ude på vandet. Vadefugle bygger rede og søger føde på de fugtige strandenge. Terner har rede på strandengen - og fanger småfisk i det lave vand ude på noret. Måger yngler på strandengen. De søger føde overalt i området - til vands, til lands og i luften. Småfugle ses både i yngle- og i træktiden på engene og i skoven.

Fuglelivet på engene
På engene græsser kvæget hver sommer. Det nyder fuglene godt af. Kvæget holder nemlig græsset lavt, så vadefuglene kan færdes her med deres unger. Samtidig betyder køernes trampen, at der dannes små våde pytter i engen. Her lever der en mængde smådyr - føde til vadefuglene.

Mange af vadefuglene har deres rede i græstuer på engen. Hvis en ko kommer for tæt på reden, skal fuglene nok give lyd fra sig, så koen går væk igen. For at sikre vadefuglene, mågerne og ternerne fred i yngletiden, er der ved hjælp af gravede kanaler skabt øer til fuglene. Her kan fuglene yngle i (nogenlunde) fred for ræve og andre rovdyr.

Havet omkring Danmark - af international betydning
Hver vinter huser de indre farvande 2-3 millioner vandfugle. Det er således en meget stor del af alle Nordeuropas og Sibiriens vandfugle som overvintrer i Danmark - svaner, ænder, lappedykkere og blishøns.

I de indre farvande og i fjorde, vige og nor med brakvand, er der en stor produktion af føde: planter, fisk og bunddyr. Samtidig er vandet passende lavt og som regel isfrit, så fuglene let kan få fat i føden.

Troldand - bjergand - taffeland
Mange af vinterens vandfugle ligger langt til havs, så de ikke kan ses fra land. Men i Bøjden Nor kan man se fuglene i store tal (op til 20.000!) og på tæt hold. Her ligger typisk 2-4000 troldænder, 4-500 taffelænder og 500-2500 bjergænder. Umiddelbart er de ret ens af udseende - men deres levevis er forskellig. Fordi de ikke har samme fødevalg, kan de leve sammen uden at konkurrere om føden.

Troldænderne og bjergænderne hviler sig i dagtimerne. Hen under aften flyver de ud i Lillebælt. Her dykker de natten lang efter snegle og muslinger, som bor nede i mudderbunden og som først kommer frem om natten. Taffelænderne er mere aktive om dagen. De lever nemlig mest af planteføde, som jo er nemmest at finde i dagslyset. Der kan raste helt op til 6000 bjergænder i Bøjden Nor, hvilket er særdeles mange efter danske forhold.

Bøjden - en sikker havn for folk og fugle
Bøjden har i mange hundrede år været et vigtigt forbindelsesled for trafikken mellem Fyn og Als/Sønderjylland. Oppe på klinten Kalvøre lå allerede i middelalderen et toldsted.

Før dæmningen blev bygget i 1967 var hele området et stort nor - dvs. en havvig, der var afspærret med strandvolde ud mod Lillebælt. Kun den sydlige del har stadig direkte forbindelse til havet. Det er her, de fleste andefugle holder til.

Færgehavnen har betydet, at der er mere trafik og uro end førhen i området. For at sikre fred og ro til de mange fugle, er der derfor adgangsforbud på strandengene i reservatet. Siden reservatet blev oprettet, er antallet af ænder mangedoblet i vinterhalvåret.

Naturpleje i området
I 2001 blev der udarbejdet en plejeplan for området. I den findes forslag til både nuværende og fremtidige plejetiltag. Et af de væsentligste problemer er manglen på ro i yngletiden, hvilket bl.a tilskrives løse hunde. Antallet af ynglefugle synes at være aftaget siden 1970'erne både hvad gælder arter og individer. Typiske strandengsfugle som klyde, almindelig ryle, brushane, fjordterne og dværgterne er helt forsvundet som ynglefugle. Det vil være til gavn for disse arter med en højere vandstand på strandengen.
Kreaturerne foretager en væsentlig naturpleje på strandengene ved at sikre en lav vegetation. Disse lysåbne arealer er til gavn for både flora, padder og ynglefugle. Hvis kreaturerne får mulighed for at græsse helt ned til kanten af Nor og småloer, sikres fuglene lettere overgange mellem land og vand. De større sten og rester af stendiger, der findes på stedet er gode som overvintringssteder for padder og krybdyr.

Adgangsforhold
Faciliteter for besøgende: 2 Observationsskjul, hvoraf det ene kan benyttes med kørestol. Natursti

Bedste årstid for besøg: Forår, efterår og vinter (isvintre undtaget).

At komme dertil: Bøjden Nor ligger med egen færgehavn for enden af primærrute 8. I udkanten af Bøjden by viser skilte ad Dyndkrogvej til P-plads ved sydenden af noret, hvorfra en sti leder til skjulet.


Oplev fuglene ved Bøjden Nor - uden at forstyrre
Fra observationsskjulet kan man opleve fuglelivet på få meters afstand. I skjulet er der plancher, som fortæller om fuglene. Fra det nyopførte handicapvenlige skjul er der et fint udsyn til strandengene og nogle af de fuglerige vadeflader. Desuden er der adgang og godt udsyn langs stranden og fra vejdæmningen til havnen.

Det rige fugleliv forsvinder, hvis ikke der er fred og ro i reservatet. Derfor er der adgangsforbud i selve reservatet (bag hegnet) - og det gælder både mennesker og hunde. Husk altid at have hunden i snor.

Fakta
Kommune: Faaborg-Midtfyn
Areal: 67 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden, og andre lodsejere

Sidevisninger
Denne måned: 63
Sidste måned: 113

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet