Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Sønder Ådal


Sønderå mellem Rens og Hov. Åen løber her i sit natutligt slyngede løb med erosionsskrænter i brinkerne. Her yngler bl. a. digesvaler.

Beskrivelse
IBA Sønderå er et område, der landskabeligt har en ådal, der gennemstrømmes af Sønderå, som kerne. Dalen er ret markeret og har en bredde på mellem 100 og 200 m. Fuglebeskyttelsesområdet strækker sig fra Eggebæk i øst til Vindtved i vest - et forløb på godt 16 km i luftlinje. Åen slynger sig gennem landskabet på naturlig måde. Den er altså ikke reguleret, ved at man har fjernet de naturlige åslynger. Dette gør at åen rent naturmæssigt set er et unikt område. Ved Eggebæk løber åen ca. 16 m over DN0 og falder på strækningen til Vindtved til ca. 4 m over DN0. Herfra løber den i Vindtved kanal over i Grønå systemet for derfra at fortsætte til Vidåen med udløb i Vadehavet.

Adgangsforhold
Der er meget fine muligheder for at følge med i livet i Sønderådalen. På langs af dalen følger landevejen åen fra Eggebæk til Rens. Ellers kan man ad mindre veje køre gennem hele ådalen. En cykel er et ganske godt transportmiddel og meget let at bruge i det meget ensartede landskab. Efter 15. juni kan en kanotur på åen være særdeles interessant.

Udnyttelse
Vandstanden i åen fra Eggebæk til Rens holdes konstant høj, idet der ved St. Jyndevad og Rens for lang tid siden er bygget stemmeværker. Begge steder har der fra gammel tid været anlagt vandmøller, der har haft ret til at udnytte vandet i åen. Ved St. Jyndevad er en gammel mølle ombygget til elproduktion, medens møllen i Rens ikke udnyttes længere, men møllehjulet er intakt i den gamle møllebygning. Ved stemmeværket her i Rens ligger et dambrug, der førhen brugte vand fra åen. Det er nu omlagt til et modeldambrug, der betyder at dambruget ikke længere bruger vand fra åen og at spildvand bliver renset før det ledes ud i åen. Fra Rens slynger Sønderåen sig i sin ådal.
Op med de omgivende sandede lavtliggende landbrugsarealer danner ådalen flere steder smukke lave skrænter. Åen løber i sit snoede løb sindigt ud mod Vidåen, med skiftende vandstand alt efter vandstandssituation i åsystemet nedstrøms. Opstrøms ligger IBA Tinglev Mose og IBA Hostrup Sø mv. Især i vinterperioder med megen nedbør, kan åen svulme så meget, så den går over sine bredder og fylder hele dalen med vand. Fra gammel tid har denne tilstand været med til at bundfælde opslæmmet materiale fra åvandet. Herved blev de naturlige fugtige enge omkring åen gødet til en god græsning i forårs og sommerperioden samtidig med at åens indhold af fosfat og nitrat blev reduceret.
Flere steder langs åen ligger gamle fundamenter til åvandingssystemer, der i sommerperioder har været brugt til at foretage en form for kunstvanding af engene omkring åen. De vidner om åens og de lave enges betydning for landbruget før i tiden.
Til IBA Sønderå hører også naturligt nok området lidt længere mod nord. Området ligger omkring Gammelå næsten parallelt med Sønderå. Engene ligger også lavt og de fleste steder henligger de som lavtliggende fugtige enge, der kun kan udnyttes til græsning.

Fakta
Kommuner: Tønder, Aabenraa
Areal: 2659 hektar
Ejerforhold: Privat

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Engretablering
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 59
Sidste måned: 106

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet