Sølsted Mose


Skolebørn fra Bredebro skole som care takere

Beskrivelse
Fugle: Sølsted Mose er en af de sjældne, sønderjyske hedemoser med sit eget, specielle fugleliv. Til mosens åbne områder er knyttet karakteristiske fugle som krikand, tinksmed, dobbeltbekkasin (visse år over 10 par) samt nogle år hedehøg. Småfuglene omfatter blandt andet græshoppesanger og fåtallige arter som rødrygget tornskade og bynkefugl. Store områder er med tiden groet til med pile- og birkekrat. Her yngler sjældne og fåtallige arter som fyrremejse og pungmejse (visse år landsdelens største bestande). Hvis man vil høre nattergalens triller, er netop Sølsted Mose en af de bedste lokaliteter i Sydvestjylland. Der er årligt 10-15 syngende hanner i mosen. Inden for de sidste par år har Sølsted mose også været yngleplads for et tranepar. Tranerne lever uhyre skjult i yngletiden om foråret. Men i højsommeren kan man være heldig at se parret med 1-2 unger på de omkringsliggende marker. I sensommeren afslører de mange svaler på myggejagt, hvorfor myggeolien er mere end et godt råd.

Unik hedemose-natur
Efter mange år med stadig mere karakter af kratskov har træfældning, afgrænsning og en højere vandstand sat en bremse for den tilgroning, der truede med at ødelægge den unikke hedemose-natur. Tørvegravene lyses nu op af de gule åkander i vandet og de hvidtottede kæruld, hvor tørvemosserne har taget over. I Juni sender porsen i blomst den fineste, krydrede duft ud over mosen. På de tørre partier vokser blåbær, hedelyng og revling. I de fugtige parter finder man klokkelyng hist og her foruden mosebølle, kæruld, soldug og den sjældne rosmarinlyng.

Naturpleje i Sølsted Mose
I slutningen af 2001 blev der udarbejdet en plejeplan for Sølsted Mose. Plejeplanen konkluderer, at opdyrkningen og dræningen i mosen har resulteret i en sænkning af grundvandsstanden. Dette har bevirket, at højmosen er stærkt truet af tilgroning. Det vil være nødvendigt at hæve vandstanden, hvis højmosen med dens sjældne flora of fauna fortsat skal kunne bestå.
I 2008 blev de nye publikumsfaciliteter (udsigtsplatforme, boardwalks, info-tavler, stisytem) indviet. Samtidig blev der etableret en lokal arbejdsgruppe bestående af frivillige natur- og fuglevenner. Disse mødes mindst en gang om måneden og udfører et meget stort og værdifuldt plejearbejde på Fugleværnsfondens arealer.

Adgangsforhold
Faciliteter for besøgende: En række småstier (incl. markeret rute) og hjulspor leder gennem den sjældne hedemosenatur.

At komme dertil: I Sølsted by (mellem Tønder og Bredebro) køres ad Brændevej til P-plads i sydenden af mosen.

Bedste årstid for besøg: Forår og sommer. (Gummistøvler kan være en god idé; myggeolie er obligatorisk i sæsonen).

Udnyttelse
En stor del af Fugleværnsfondens arealer i mosen er forpagtet ud til afgræsning. Fra midten af juni til efteråret græsser en pæn flok af Herford-dyr mosearealerne. Kreaturerne er blandt de bedste naturplejere. De holder uønsket opvækst nede og deres stilfærdige trampen rundt i moseoverfladen er med til at nogle af de sjældne plantearter trives bedre.
Derudover er der på andre private arealer i nordkanten af mosen også afgræsning.
Endelig er alle velkomne til at samle bær i sensommeren .. eller tage en stilk porse med hjem til kryddersnapsen.

Fakta
Kommune: Tønder
Areal: 351 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden, og private lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Kratrydning
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 2
Sidste måned: 188

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet