Sangsvane (Cygnus cygnus)

Kilde
Følgende tekst er taget fra DATSY's midtvejsrapport trykt i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 2004 nr. 2, hvor de eksakte referencer kan ses.

Midtvejsstatus 1998-2003
Af Bjarke Laubek

I sommeren 2002 ynglede et egentligt vildt par af sangsvane for første gang i Danmark. Yngleforekomsten anses således for at være den første danske i historisk tid. Set i lyset af de sidste knap 50 års stadige ekspansion af artens yngleudbredelse mod syd og vest har indvandringen dog være ventet.

Ynglelokaliteten - en søtype som arten meget traditionelt benytter som ynglebiotop - udgøres at en afsides beliggende mindre eutrof tidligere tørvegrav i det nordlige Jylland. Søen domineres af dynd-padderokke (equisetum fluviatilis) med indslag at store star-arter (kær-star og top-star). Fuglene satte i foråret 2002 det eksisterende ynglepar af knopsvane på porten og overtog søen som yngleplads. Allerede første år fik de 3 unger på vingerne. I foråret 2003 vendte samme par tilbage, lagde et ny kuld æg og fik 3-4 unger på vingerne. Artens etablering må således siges at have været ganske succesfuld. I løbet af 4-5 år forventes ungerne fra ynglelokaliteten at indgå i en fremtidig ynglebestand af sangsvaner i Danmark. Selvom antallet af højkvalitet ynglesøer for sangsvane er relativt begrænset i Danmark, findes der formentligt egnede ynglelokaliteter på et tocifret antal lokaliteter. Det nordjyske par kan dermed på sigt være med til at danne stammen i en jysk ynglebestand af sangsvane.

Da der på Sjælland findes en lang række egnede ynglelokaliteter forventes også her en etablering af ynglende sangsvaner på sigt. Det er dog mere sandsynligt, at udviklingen af en sådan bestand, vil have sit udspring i den større skånske bestand af arten. Etableringen af en dansk ynglebestand af sangsvane vil sandsynligvis på en række yderligere lokaliteter medføre, at arten driver nuværende par af knopsvaner på porten, hvilket dog vil være uden betydning for bestanden af knopsvanen - særligt set i lyset at de mange nye store ynglepladser for knopsvaner, som vil opstå de nærmeste år ved gennemførelse af de mange store Vandmiljøplan II projekter, motorvejsbassiner mv.

Gennem farvemærkning af ungerne fra det nordjyske par i årene fremover er det planen at kunne indsamle populationsbiologiske data, samt at kunne beskrive trækforhold og rekrutteringen af ynglefugle til en forventeligt voksende dansk bestand af sangsvaner.


© Poul Reib


© Poul Reib

Fakta
Vingefang: 218-243 cm.
Længde: 152 cm.
Vægt: 10.000-11.000 g.
Vægt (hun): 8.000-9.000 g.
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 35 dage
Ungetid: 78-96 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2012: 3

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: VU
DK gulliste: LC
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 9
Sidste måned: 55

Forrige artLink til denne sideNæste art